مدیریت و توسعه ورزش, دوره (4), شماره (1), سال (2016-11) , صفحات (85-103)

عنوان : ( تحلیل عوامل موثر در شکل دهی تصویر برند ورزشکاران حرفه ای )

نویسندگان: یاسر صفار , سیدمرتضی عظیم زاده , آذر کفاش پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال¬های اخیر، با درک اهمیت برندسازی برای صنایع مختلف، صنعت ورزش نیز همچون دیگر صنایع برای دستیابی به اهداف خود به استفاده از تکنیک¬های برندسازی روی آورده است. یکی از این تکنیک ها برندسازی شخصی برای ورزشکاران است که تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می¬گیرد. از اینرو، تحقیق حاضر به دنبال اولویت بندی عوامل موثر بر تصویر برند ورزشکاران می¬باشد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات، توصیفی - همبستگی است. برای جمع آوری داده¬ها از پرسشنامه استفاده شده است. حجم نمونه بر طبق محاسبه نرم افزار PASS، 308 نفر برآورد شد. همچنین توزیع¬ پرسشنامه¬های تحقیق به روش تصادفی ساده صورت گرفت و به منظور تجزیه و تحلیل داده¬های پژوهش، تکنیک تحلیل عاملی تائیدی، با کمک نرم افزار آموس 21 استفاده شد. یافته¬های این پژوهش نشان داد، از بین عوامل تاثیرگذار برای شگل گیری تصویری مطلوب از ورزشکاران عامل قابل اعتماد بودن ورزشکار و مهارت ورزشی او به ترتیب با ضریب تاثیر 67/0 و 34/0 بیشترین و کمترین بار عاملی را در شکل گیری تصویر برند ورزشکار داشت. همچنین، شاخص¬های برازش مدل اندازه گیری متغیرهای نشان داد مدل تحقیق دارای برازش ضعیف، اما قابل قبول است. بر اساس نتایج این تحقیق، ورزشکاران برای ایجاد برندی قوی برای خود، باید علاوه بر عواملی که در ارتباط با عملکرد ورزشی آنها هستند به عوامل دیگری همچون، قابل اعتماد بودن، مسئولیت اجتماعی و داستان زندگی که مرتبط با عملکرد آنها در خارج از میدان مسابقه است توجه ویژه ای داشته باشند.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: برندسازی شخصی, تصویر برند, ورزشکاران , تحلیل عاملی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049855,
author = {صفار, یاسر and عظیم زاده, سیدمرتضی and کفاش پور, آذر},
title = {تحلیل عوامل موثر در شکل دهی تصویر برند ورزشکاران حرفه ای},
journal = {مدیریت و توسعه ورزش},
year = {2016},
volume = {4},
number = {1},
month = {November},
issn = {2322-4800},
pages = {85--103},
numpages = {18},
keywords = {واژه های کلیدی: برندسازی شخصی، تصویر برند، ورزشکاران ، تحلیل عاملی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل عوامل موثر در شکل دهی تصویر برند ورزشکاران حرفه ای
%A صفار, یاسر
%A عظیم زاده, سیدمرتضی
%A کفاش پور, آذر
%J مدیریت و توسعه ورزش
%@ 2322-4800
%D 2016

[Download]