تحقیقات بازاریابی نوین, دوره (2), شماره (17), سال (2015-9) , صفحات (87-108)

عنوان : ( شناخت محتوای انواع قراردادهای روان شناختی در بستر بازاریابی رابطه ای و تعیین حاکمیت آن‌ها )

نویسندگان: علیرضا رجبی پور میبدی , سعید مرتضوی , آذر کفاش پور , محمد مهرآیین ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال شناسایی ماهیت انواع قراردادهای روان‌شناختی در تعاملبین مشتریان و بانک¬های دولتی است. در این راستا با اتخاذ رویکردپدیدارشناسی، داده¬ها از طریق مصاحبه¬های باز، انفرادی و عمیق با تعدادی از مشتریان یکی از بانک¬های دولتی استان یزد به روش نمونه¬گیری هدفمندجمع¬آوری شد. برایتجزیه‌وتحلیلداده¬ها از مدل کدگذاری "کلایزی" استفاده به عمل آمد.یافته¬هادال بر وجود سه نوع قرارداد روان¬شناختی شامل تبادلی، رابطه¬ای و اشتراکی در تعهدات متقابل مشتریان و بانک بودند. از منظر مشتریان باسابقه بانک دولتی منتخب، حاکمیت قراردادهای روان¬شناختی بانک¬های دولتی در ایران، عمدتاً از نوع رابطه¬ای و پس‌ازآن تبادلی و اشتراکی است.همچنین با افزایش سابقه رابطه مشتری، حاکمیت قراردادهای روان-شناختی رابطه¬ای افزایش و از نوع تبادلی کاهش می¬یابد.

کلمات کلیدی

, قرارداد روان شناختی, تبادلی, رابطه‌ای, اشتراکی, پدیدارشناسی, بازاریابی رابطه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049856,
author = {رجبی پور میبدی, علیرضا and مرتضوی, سعید and کفاش پور, آذر and مهرآیین, محمد},
title = {شناخت محتوای انواع قراردادهای روان شناختی در بستر بازاریابی رابطه ای و تعیین حاکمیت آن‌ها},
journal = {تحقیقات بازاریابی نوین},
year = {2015},
volume = {2},
number = {17},
month = {September},
issn = {2228-7744},
pages = {87--108},
numpages = {21},
keywords = {قرارداد روان شناختی، تبادلی، رابطه‌ای، اشتراکی، پدیدارشناسی، بازاریابی رابطه ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناخت محتوای انواع قراردادهای روان شناختی در بستر بازاریابی رابطه ای و تعیین حاکمیت آن‌ها
%A رجبی پور میبدی, علیرضا
%A مرتضوی, سعید
%A کفاش پور, آذر
%A مهرآیین, محمد
%J تحقیقات بازاریابی نوین
%@ 2228-7744
%D 2015

[Download]