شناخت اجتماعی, دوره (3), شماره (5), سال (2014-7) , صفحات (87-99)

عنوان : ( تحلیل شناختی- اجتماعی پیام های تبلیغاتی انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری ایران با توجه به مدل حکمرانی خوب )

نویسندگان: ایمان الله بیگدلی , پرویز صباحی , سعید اعظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر باهدف تحلیل شناختی ـ اجتماعی پیام­ های تبلیغاتی کاندیداهای انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری ایران و بررسی میزان تطابق آن­ ها با مدل حمکرانی خوب و همچنین میزان همخوانی بین مهم­ترین اولویت­ های کاری رئیس­ جمهور منتخب با اولویت­ های مردم انجام شد. روش: طرح پژوهش حاضر توصیفی است و جامعه آماری آن از یک سو شامل محتوای کلیه­ پیام ­های تبلیغاتی کاندیداهای انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری ایران بود که از بین آن­ ها، محتوای برنامه ­های تلویزیونی و مناظره­ های هر کاندیدا مورد تحلیل قرار گرفت و از سوی دیگر از بین کلیه­ واجدین شرایط رأی دهنده­ ی استان سمنان (حدود 400 هزار نفر)، 650 نفر به­ طور تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه محقق ساخته بر روی آنان اجرا شد. محتوای پیام­ های تبلیغاتی کاندیداها توسط دو ارزیاب به ­طور مستقل مقوله­ بندی و ارزیابی شد و ضریب توافق بین آنان محاسبه گردید. داده ­های گردآوری شده با استفاده از روش تحلیل­ محتوا و مدل حکمرانی خوب مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته­ ها: محتوای بیشتر پیام­ های تبلیغاتی کاندیداها با مدل حکمرانی خوب همسویی داشت. به­علاوه بر طبق نتایج حاصل از نظرسنجی، مردم در انتخاب کاندیدای مورد نظر بیشتر به برنامه­ و سابقه­ کاری کاندیداها توجه داشتند. همچنین در بین توقعات مردم از رئیس­ جمهور منتخب حل مشکل گرانی، اشتغال و هسته­ ای بالاترین درصد را داشت که تا حد زیادی با اولویت­ های کاری رئیس جمهور منتخب همسو بود. نتیجه­ گیری: تنظیم محتوای پیام ­های تبلیغاتی برطبق چارچوبی کارآمد (همچون مدل حکمرانی خوب) و متناسب با شرایط حاکم بر جامعه در پیروزی در انتخابات مؤثر می­ باشد.

کلمات کلیدی

انتخابات؛ تبلیغات؛ حکمرانی خوب؛ ریاست جمهوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049859,
author = {بیگدلی, ایمان الله and پرویز صباحی and سعید اعظمی},
title = {تحلیل شناختی- اجتماعی پیام های تبلیغاتی انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری ایران با توجه به مدل حکمرانی خوب},
journal = {شناخت اجتماعی},
year = {2014},
volume = {3},
number = {5},
month = {July},
issn = {2322-3782},
pages = {87--99},
numpages = {12},
keywords = {انتخابات؛ تبلیغات؛ حکمرانی خوب؛ ریاست جمهوری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل شناختی- اجتماعی پیام های تبلیغاتی انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری ایران با توجه به مدل حکمرانی خوب
%A بیگدلی, ایمان الله
%A پرویز صباحی
%A سعید اعظمی
%J شناخت اجتماعی
%@ 2322-3782
%D 2014

[Download]