روان شناسی بالینی, دوره (6), شماره (1), سال (2014-7) , صفحات (65-75)

عنوان : ( بررسی شیوع اختلال استرس پس از سانحه و همبودی آن با اختلالات شخصیت در بین جانبازان شهر تهران )

نویسندگان: مرضیه شفیعی کمال آبادی , ایمان الله بیگدلی , کاوه علوی , فرحناز کیان ارثی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: ایران تجربه 8 سال دفاع مقدس را داشته است و در حال حاضر بیش از 5000 جانباز دفاع مقدس در شهر تهران ساکن هستند؛ اما اطلاعات دقیقی از وضعیت سلامت روان آنها در دست نیست. مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع اختلال استرس پس از سانحه در جانبازان شهر تهران انجام شده است. روش: طرح پژوهش، با توجه به ماهیت و اهداف آن، توصیفی از نوع پیمایشی میباشد. تعداد 172 نفر از جانبازان مناطق پنجگانه شهر تهران، با روش نمونهگیری خوشهای تصادفی انتخاب شدند. افراد نمونه مقیاس استرس پس از سانحه میسیسیپی (اشل) و پرسشنامه بالینی چند محوری میلون3 برای تحلیل دادههای جمعآوریشده از آزمون مجذور کای استفاده شد. یافتهها: نتایج نشان داد، شیوع اختلال استرس پس از سانحه در جانبازان 39درصد بود. میزان جانبازی زیر 25 درصد و تحصیلات بالاتر از کارشناسی با خطر کمتر ابتلا به این اختلال همراه بود. شایعترین اختلال شخصیت همراه با این اختلال در میان جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه و غیر مبتلا، اختلال شخصیت مرزی بود (17/9 درصد در مبتلایان به اختلال استرس پس از سانحه ،4/8 درصد در جانبازان غیر مبتلا)، فراوانی اختلالات شخصیت اجتنابی (10/4درصد در مقابل 1/9 درصد)، وابسته (10/4 درصد در مقابل 0/0 درصد) و منفیگرا (7/5 درصد در مقابل 1/0 درصد) نیز در جانبازان مبتلا نسبت به سایر جانبازان بالاتر بود. نتیجهگیری: اختلال استرس پس از سانحه در جمعیت جانبازان دفاع مقدس بالا است و همبودی قابل توجه آن با برخی اختلالات شخصیت، نیاز به ارزیابی دقیق وضعیت سلامت روان این افراد را نشان میدهد.

کلمات کلیدی

, شیوع شناسی, اختلال استرس پس از سانحه, اختلالات شخصیت, جانباز,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049860,
author = {مرضیه شفیعی کمال آبادی and بیگدلی, ایمان الله and کاوه علوی and فرحناز کیان ارثی},
title = {بررسی شیوع اختلال استرس پس از سانحه و همبودی آن با اختلالات شخصیت در بین جانبازان شهر تهران},
journal = {روان شناسی بالینی},
year = {2014},
volume = {6},
number = {1},
month = {July},
issn = {2008-501x},
pages = {65--75},
numpages = {10},
keywords = {شیوع شناسی، اختلال استرس پس از سانحه، اختلالات شخصیت، جانباز،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی شیوع اختلال استرس پس از سانحه و همبودی آن با اختلالات شخصیت در بین جانبازان شهر تهران
%A مرضیه شفیعی کمال آبادی
%A بیگدلی, ایمان الله
%A کاوه علوی
%A فرحناز کیان ارثی
%J روان شناسی بالینی
%@ 2008-501x
%D 2014

[Download]