کومش- Koomesh, دوره (15), شماره (3), سال (2014-5) , صفحات (334-340)

عنوان : ( سیر تحولی کنش‌های اجرایی در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی )

نویسندگان: ایمان الله بیگدلی , محمود نجفی , فاطمه پورآقا رودبرده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف: کنشهای اجرایی به ساختارهای شناختی پیچیده مغز اشاره دارد و عموماً به قشر پیش پیشانی مغز مرتبط است. پژوهشگران معتقدند که همانند رشد جسمی تفاوتهایی در گسترهی تحول کنشهـای اجرایـی وجـود دارد. هدف این پژوهش بررسی سیر تحولی کنشهای اجرایی در دانشآموزان مقطع ابتدایی بود. مواد و روشها:این پژوهش از نوع توصیفی و پسرویدادی است. جامعه آماری دانشآموزان مقطـع ابتـدایی شـهر رشت میباشند، که تعداد 126 دانشآموز مقطع ابتدایی به شیوه نمونهگیری تصادفی چندمرحلهای انتخـاب و در سـه گروه، گروه اول (دانشآموزان کلاس اول و دوم ابتدایی، 40 نفر)، گروه دوم(دانشآموزان کلاس سوم و چهارم، 42 نفر) و گروه سوم(دانشآموزان کلاس پنجم و ششم، 44نفر) قرار گرفتند و کنشهای اجرایی آنها توسط آزمونهای عصب روانشناختی کارتهای ویسکانسین، استروپ و عملکرد مداوم مورد ارزیابی قرار گرفت. یافتهها:نتایج تحلیل واریانسیکطرفه جهت مقایسه گروهها در کنشهای اجرایی نشان داد که بین گروههای سنی مورد بررسی در آزمون عملکرد مداوم، تکلیف تداخل(استروپ)، درجاماندگی و خطای کل تفاوت معنـیداری وجـود دارد. نتایج آزمون تعقیبی نیز حاکی از وجود تفاوت معنادار بین گروه اول و سوم، و دوم و سوم میباشد. نتیجهگیری:نتایج نشاندهنده این است که کنشهای اجرایی در سیر تحولی فرد پدیدار گشته و همراه با افـزایش سن تکامل مییابد.

کلمات کلیدی

, کنشهای اجرایی, سیر تحولی, دانشآموزان دبستانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049861,
author = {بیگدلی, ایمان الله and محمود نجفی and فاطمه پورآقا رودبرده},
title = {سیر تحولی کنش‌های اجرایی در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی},
journal = {کومش- Koomesh},
year = {2014},
volume = {15},
number = {3},
month = {May},
issn = {1608-7046},
pages = {334--340},
numpages = {6},
keywords = {کنشهای اجرایی، سیر تحولی، دانشآموزان دبستانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سیر تحولی کنش‌های اجرایی در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی
%A بیگدلی, ایمان الله
%A محمود نجفی
%A فاطمه پورآقا رودبرده
%J کومش- Koomesh
%@ 1608-7046
%D 2014

[Download]