مطالعات جغرافیایی مناطق خشک, دوره (5), شماره (20), سال (2016-2) , صفحات (71-90)

عنوان : ( واکاوی اثرات گردشگری مذهبی بر توسعه اقتصادی سکونتگاه های روستایی مورد مطالعه: حوزه نفوذ گردشگاهی شهر مشهد )

نویسندگان: حمیده محمودی , مریم قاسمی , حمید شایان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه گردشگری، با ویژگی‌های بارز و منحصر به فرد، به یکی از بزرگ‌ترین و پرمنفعت‌ترین صنایع در اقتصاد جهان تبدیل شده و بستری جهت ایجاد تغییرات در فضاهای جغرافیایی فراهم آورده است. گردشگری مذهبی یکی از گونه‌های گردشگری است که توسعه آن می‌تواند منجر به افزایش اشتغال و درآمد و رونق اقتصاد در فضاهای مختلف جغرافیایی خصوصا نواحی روستایی گردد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات گردشگری مذهبی بر توسعه اقتصادی سکونتگاههای روستایی انجام شده است. روش انجام تحقیق، توصیفی-تحلیلی است متغیر مستقل «گردشگری مذهبی» است که توسط 11 مولفه، کمی شده است و متغیرهای وابسته «درآمد» و «اشتغال» در نواحی روستایی است که به ترتیب با 21 و 10 مولفه مورد بررسی قرار گرفته اند. با توجه به الگوی راپرت در تعیین حوزه نفوذ گردشگاهی کلانشهرها، تعداد 10 روستای دارای بقعه متبرکه در دو شهرستان مشهد و بینالود به عنوان نمونه انتخاب شد. واحد تحلیل در این مطالعه روستا بوده و جامعه آماری از دو گروه : جامعه میزبان شامل 196 نفر روستایی و جامعه میهمان شامل 185 نفر گردشگر تشکیل شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها در نرم افزار SPSS از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی ساده همچنین به منظور نمایش توزیع فضایی روستاهای مورد بررسی از نرم افزار GIS استفاده شد. نتایج حاصل از رگرسیون نشان می دهد که گردشگری مذهبی به میزان 0.79 بر درآمد، 0.68 بر اشتغال و در مجموع 0.77 بر اقتصاد سکونتگاههای روستایی مورد بررسی موثر بوده است. در واقع توسعه گردشگری مذهبی در روستاهای دارای بقاع متبرکه در ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و رونق اقتصادی تأثیر مثبتی داشته است. در مجموع گردشگری مذهبی با ویژگی‌های ساختاری و کارکردی‌اش، عاملی مهم جهت احیاء اقتصاد روستاهای دارای این امتیاز و سایر روستاهای مجاور محسوب می شود.

کلمات کلیدی

, گردشگری مذهبی, توسعه اقتصادی, حوزه نفوذ مشهد, اشتغال روستایی, درآمد روستایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049876,
author = {محمودی, حمیده and قاسمی, مریم and شایان, حمید},
title = {واکاوی اثرات گردشگری مذهبی بر توسعه اقتصادی سکونتگاه های روستایی مورد مطالعه: حوزه نفوذ گردشگاهی شهر مشهد},
journal = {مطالعات جغرافیایی مناطق خشک},
year = {2016},
volume = {5},
number = {20},
month = {February},
issn = {2228-7167},
pages = {71--90},
numpages = {19},
keywords = {گردشگری مذهبی، توسعه اقتصادی، حوزه نفوذ مشهد، اشتغال روستایی، درآمد روستایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی اثرات گردشگری مذهبی بر توسعه اقتصادی سکونتگاه های روستایی مورد مطالعه: حوزه نفوذ گردشگاهی شهر مشهد
%A محمودی, حمیده
%A قاسمی, مریم
%A شایان, حمید
%J مطالعات جغرافیایی مناطق خشک
%@ 2228-7167
%D 2016

[Download]