چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , 2015-09-07

عنوان : ( بررسی عامل های موثر در نرخ جدایش ذرات خاک در جویچه های کشت حاصل از زراعت دیم (مطالعه موردی: منطقه دشمن زیاری استان فارس) )

نویسندگان: حسین کریمی , امیر لکزیان , غلامحسین حق نیا , حجت امامی , مجید صوفی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سالهای اخیر فرسایش خاک به عنوان یکی از معیارهای بنیادی تخریب زمین معرفی شده و آگاهی و شناخت فرآیندهای پیچیده رخداد و توسعه آن مورد توجه بسیاری از پژ<هشگران بوده است. هدف از این پژوهش، بررسی همبستگی نرخ جدایش ذرات خاک با عامل های هیدرولیکی در شیارهای حاصل از شخم در زراعت دیم گندم در دامنه های شیب دار بود. شیارهای 10، 20 و 30 متری ایجاد و دبی 20 لیتر بر دقیقه به مدت 10 دقیقه بر روی آنها اعمال گردید. در سه مقطع مکانی و زمانی مساوی در هر شیار نمونه برداری رسوب انجام شد و نرخ جدایش ذرات محاسبه گردید. افزون بر این عامل های هیدرولیکی همانند تنش برشی، قدرت جریان واحد، قدرت جریان و عدد فرود محاشبه شد. نتایج نشان داد که بیشترین همبستگی بین عدد فردو و نرخ جدایش ذرات به دست آمد و پس از آن تنش برشی، قدرت جریان واحد و قدرت جریان بیشترین همبستگی را با نرخ جدایش ذرات خاک نشان دادند. افزون بر این معادلات رگرسیونی بین نرخ جدایش ذرات و تنش برشی نشان داد که این رابطه با افزایش طول کاهش می یابد و عملا در طول های بیش از 33.13 متر ارتباط مناسبی حاصل نگردید، که شاید بتواندلیل آن را به اشباع شدن آب از بار رسوب و عدم توانایی جریان به حمل رسوب نسبت داد.

کلمات کلیدی

, نرخ جدایش, تنش برشی, قدرت جریان, کشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049888,
author = {کریمی, حسین and لکزیان, امیر and حق نیا, غلامحسین and امامی, حجت and مجید صوفی},
title = {بررسی عامل های موثر در نرخ جدایش ذرات خاک در جویچه های کشت حاصل از زراعت دیم (مطالعه موردی: منطقه دشمن زیاری استان فارس)},
booktitle = {چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2015},
location = {رفسنجان, ايران},
keywords = {نرخ جدایش، تنش برشی، قدرت جریان، کشت دیم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عامل های موثر در نرخ جدایش ذرات خاک در جویچه های کشت حاصل از زراعت دیم (مطالعه موردی: منطقه دشمن زیاری استان فارس)
%A کریمی, حسین
%A لکزیان, امیر
%A حق نیا, غلامحسین
%A امامی, حجت
%A مجید صوفی
%J چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2015

[Download]