چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , 2015-09-07

عنوان : ( اثر کاربرد همیک اسید بر فراهمی فسفر در طی زمان در خاک )

نویسندگان: حسن محمودی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , حجت امامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده مستمر از کودهای فسفری می تواند بر تغذیه گیاه و آلودگی محیط زیست تاثیر گذار باشد. از این رو هدف از این مطالعه سید هومیک بر فراهمی فسفر کودهای فسفری در طی زمان بود. بنابراین با توجه به اهمیت روزافزون این عنصر، پژوهشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با تیمار سوپرفسفات تریپل در دو سطح (صفر و 30 کیلوگرم بر هکتار) و اسید هومیک در دو سطح (صفر و 100 میلی گرم بر کیلوگرم) با 8 تکرار در دو فاصله زمانی 7 و 28 روز در شرایط آزمایشگاهی انجام شد. نتایج نشان داد که کاربرد اسید هومیک می تواند باعث افزایش فراهمی فسفر شود.

کلمات کلیدی

, فراهمی فسفر, اسید هومیک, سوپرفسفات تریپل, فواصل زمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049889,
author = {محمودی, حسن and آستارائی, علیرضا and فتوت, امیر and امامی, حجت},
title = {اثر کاربرد همیک اسید بر فراهمی فسفر در طی زمان در خاک},
booktitle = {چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2015},
location = {رفسنجان, ايران},
keywords = {فراهمی فسفر، اسید هومیک، سوپرفسفات تریپل، فواصل زمانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر کاربرد همیک اسید بر فراهمی فسفر در طی زمان در خاک
%A محمودی, حسن
%A آستارائی, علیرضا
%A فتوت, امیر
%A امامی, حجت
%J چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2015

[Download]