پژوهش های علوم دامی, دوره (23), شماره (1), سال (2013-4) , صفحات (85-95)

عنوان : ( مقایسه مدلهای مختلف برای تخمین وراثت¬پذیری و روند ژنتیکی وفنوتیپی برخی صفات اقتصادی در مرغان بومی استان یزد )

نویسندگان: صالحی نسب م , سعید زره داران , عباسی م ع ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، تخمین وراثت¬پذیری صفات اقتصادی مرغان بومی استان یزد و ارزیلبی برنامه¬های اصلاحی اعمال شده بر اساس روند ژنتیکی و فنوتیپی مطابق با بهترین مدل برای هر صفت بود. اجزای واریانس برای صفات وزن بدن در 8 و 12 هفتگی، سن بلوغ جنسی، تعداد تخم¬مرغ و میانگین وزن تخم¬مرغ در 28، 30 و 32 هفتگی با استفاده از روش حد¬اکثر درستنمایی محدود شده و 6 مدل حیوانی تخمین زده شدند. بهترین مدل برای هر صفت با استفاده از آزمون نسبت درستنمایی، تعیین شد. برای صفات وزن بدن در 8 و 12 هفتگی، سن بلوغ جنسی و تعداد تخم¬مرغ تولیدی، مدلی که علاوه بر اثر ژنتیکی مستقیم، اثر محیط دائمی مادری را نیز شامل می¬شد، به عنوان بهترین مدل تعیین گردید. برای صفت میانگین وزن تخم، مدل شامل اثرات ژنتیکی مستقیم و مادری و نیز اثر محیط دائمی مادری، به عنوان بهترین مدل تعیین شد. مقادیر وراثت¬پذیری مستقیم از 08/0برای صفت تعداد تخم¬مرغ تولیدی تا 17/0 برای صفت سن بلوغ جنسی تخمین زده شدند. نتایج نشان داد که نادیده گرفتن اثرات مادری در مدل، منجر به برآورد اریب وراثت¬پذیری مستقیم برای تمام صفات مورد بررسی می¬شود. روند ژنتیکی صفات وزن بدن در 8 و 12 هفتگی، سن بلوغ جنسی، تعداد تخم¬مرغ و میانگین وزن تخم¬مرغ به ترتیب، 96/2 و 86/4 گرم، 02/0- روز، 02/0 عدد و 01/0 گرم محاسبه شدند. روند ژنتیکی مادری برای صفت میانگین وزن تخم مرغ(01/0-)، معنی¬دار مشاهده شد. نتایج حاضر اثرات مطلوب برنامه¬ی اصلاح¬نژادی اجرا شده را در طول نسل¬ها برای صفات وزن بدن در 8 و 12 هفتگی نشان داد.

کلمات کلیدی

, اثر مادری, روند ژنتیکی, صفات اقتصادی, مرغان بومی, وراثت پذیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049898,
author = {صالحی نسب م and زره داران, سعید and عباسی م ع},
title = {مقایسه مدلهای مختلف برای تخمین وراثت¬پذیری و روند ژنتیکی وفنوتیپی برخی صفات اقتصادی در مرغان بومی استان یزد},
journal = {پژوهش های علوم دامی},
year = {2013},
volume = {23},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-5125},
pages = {85--95},
numpages = {10},
keywords = {اثر مادری، روند ژنتیکی، صفات اقتصادی، مرغان بومی، وراثت پذیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه مدلهای مختلف برای تخمین وراثت¬پذیری و روند ژنتیکی وفنوتیپی برخی صفات اقتصادی در مرغان بومی استان یزد
%A صالحی نسب م
%A زره داران, سعید
%A عباسی م ع
%J پژوهش های علوم دامی
%@ 2008-5125
%D 2013

[Download]