بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (7), شماره (2), سال (2015-9) , صفحات (179-189)

عنوان : ( اثر کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی بر برخی ویژگی‌‌‌‌‌‌‌های اگرواکولوژیکی و عملکرد، اسانس گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) در شرایط مشهد )

نویسندگان: عفت غلامی شرفخانه , محسن جهان , محمد بنایان اول , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تأثیر کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.)، آزمایشی به ‌صورت کرت¬‌‌‌‌‌‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌‌‌‌‌‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 91-1390 اجرا شد. سطوح مختلف کود گاوی (25 تن در هکتار کود و بدون کود) به عنوان عامل کرت اصلی و انواع کود‌‌‌‌‌‌های بیولوژیک (نیتروکسین، بیوسولفور، بیوفسفر، ترکیب نیتروکسین+ بیوفسفر+ بیوسولفور)، ورمی‌کمپوست (هفت تن در هکتار)، کود شیمیایی NPK (با مقادیر خالص60، 60، 70 کیلوگرم در هکتار) و شاهد (بدون مصرف هیچ نوع کود) به عنوان عامل کرت فرعی درنظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که کلیه صفات اندازه‌گیری شده شامل: ارتفاع بوته، تعداد شاخه جانبی، عملکرد سرشاخه گلدار، عملکرد ساقه، درصد اسانس و عملکرد ماده‌ خشک تحت تأثیر کود گاوی قرار گرفتند، به طوری¬که کاربرد کود گاوی منجر به افزایش معنی‌دار صفات مورد بررسی نسبت به عدم کاربرد گردید. بیشترین ارتفاع بوته و تعداد شاخه جانبی به ترتیب مربوط به گیاهان تحت تیمار ورمی‌کمپوست و ترکیب نیتروکسین، بیوفسفر و بیوسولفور بود. کود زیستی بیوسولفور بیشترین عملکرد ماده خشک، عملکرد سرشاخه گلدار و عملکرد ساقه را سبب شد. درصد اسانس نیز به طور معنی‌داری تحت تأثیر تیمارهای کودی قرار گرفت و کاربرد کود زیستی نیتروکسین، ورمی‌کمپوست و ترکیب نیتروکسین، بیوفسفر و بیوسولفور سبب تولید بیشترین درصد اسانس شدند. نتایج ضرایب همبستگی محاسبه شده بین صفات بیانگر آن بود که بیشترین همبستگی به ترتیب بین عملکرد ماده خشک با عملکرد سرشاخه گلدار و ساقه وجود داشت. به طور کلی، نتایج این پژوهش نشان داد که کاربرد کودهای آلی و زیستی در بهبود صفات کمی و کیفی گیاه دارویی مرزه تأثیری مثبت داشت، لذا می‌توان با استفاده بهینه از نهاده‌های طبیعی نسبت به تولید سالم گیاه دارویی مرزه اقدام نمود.

کلمات کلیدی

, ریزوباکتری‌‌‌‌‌‌‌های تحریک‌کننده رشد گیاه, سیستم کم‌نهاده, عملکرد ماده خشک, کود گاوی, ورمی‌کمپوست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049899,
author = {غلامی شرفخانه, عفت and جهان, محسن and بنایان اول, محمد and کوچکی, علیرضا and رضوانی مقدم, پرویز},
title = {اثر کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی بر برخی ویژگی‌‌‌‌‌‌‌های اگرواکولوژیکی و عملکرد، اسانس گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) در شرایط مشهد},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2015},
volume = {7},
number = {2},
month = {September},
issn = {۲۰۰۸-۷۷۱۳},
pages = {179--189},
numpages = {10},
keywords = {ریزوباکتری‌‌‌‌‌‌‌های تحریک‌کننده رشد گیاه، سیستم کم‌نهاده، عملکرد ماده خشک، کود گاوی، ورمی‌کمپوست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی بر برخی ویژگی‌‌‌‌‌‌‌های اگرواکولوژیکی و عملکرد، اسانس گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) در شرایط مشهد
%A غلامی شرفخانه, عفت
%A جهان, محسن
%A بنایان اول, محمد
%A کوچکی, علیرضا
%A رضوانی مقدم, پرویز
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ ۲۰۰۸-۷۷۱۳
%D 2015

[Download]