پژوهش در نشخوارکنندگان, دوره (1), شماره (1), سال (2013-6) , صفحات (13-30)

عنوان : ( تجزیه ژنتیکی صفت تولید شیر توسط مدل روز آزمون با تابعیت ثابت و تصادفی در گاوهای شیری هلشتاین استان یزد )

نویسندگان: محمد حسین خالقی , سعید زره داران , سعید حسنی , همایون فرهنگفر , علیرضا اقبال ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه بهمنظور برآورد پارامترهای ژنتیکی گاوهای شیری هلشتاین در استان یزد برای صفت تولید شیر با استفاده از مدلهای روزآزمون با تابعیت ثابت و تصادفی اجرا شد. دادههای مورد استفاده 35178 رکورد روزآزمون شیر بهصورت 2 یا 3 بار دوشش مربوط به 5101 رأس گاو هلشتاین در شکم اول بود. دادههای یاد شده مربوط به 42 گله بوده که طی سالهای 1370 تا 1388 زایش داشتند. در این مدلها، گروههای همزمان دفعات دوشش- گله- سال- فصل تولید و متغیرهای کمکی سن هنگام رکوردگیری به ماه و درصد ژن هلشتاین و همچنین اثرات تصادفی ژنتیکی افزایشی و محیط دائمی قرار داده شد. در مدل تابعیت تصادفی اثرات تصادفی ژنتیکی افزایشی و محیط دائمی گاوها برای شکل منحنی تولید شیر در طول دوره شیردهی توسط چند جملهایهای متعامد لژاندر با توان سوم برای محیط دائمی و چهارم برای ژنتیک افزایشی برازش شد. وراثتپذیری برای صفت تولید شیر در مدل تابعیت ثابت 0/17 برآورد گردید. استفاده از تابعیت تصادفی در این پژوهش نشان داد پایینترین و بالاترین مقادیر وراثتپذیری بهترتیب در ماه اول (0/088) و ماه دهم (0/292) میباشد. برآورد ارزش اصلاحی حیوانات (پدران و دختران) نشان داد، میانگین ارزش اصلاحی در مدل تابعیت تصادفی بهطور معنیداری بیشتر از مدل تابعیت ثابت است. همبستگی رتبهای بین مقادیر ارزش اصلاحی پیشبینی شده در دو روش فوق برای گاوهای نر 0/958 و برای گاوهای ماده 0/964 برآورد شد. در نهایت با توجه به نتایج این پژوهش بهدلیل دقت بیشتر و محاسبات دقیقتر، مدل تابعیت تصادفی نسبت به مدل تابعیت ثابت توصیه میگردد.

کلمات کلیدی

, تابع لژاندر, تولید شیر, درجه برازش, وراثتپذیری, همبستگی ژنتیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049900,
author = {محمد حسین خالقی and زره داران, سعید and سعید حسنی and همایون فرهنگفر and علیرضا اقبال},
title = {تجزیه ژنتیکی صفت تولید شیر توسط مدل روز آزمون با تابعیت ثابت و تصادفی در گاوهای شیری هلشتاین استان یزد},
journal = {پژوهش در نشخوارکنندگان},
year = {2013},
volume = {1},
number = {1},
month = {June},
issn = {2345-4253},
pages = {13--30},
numpages = {17},
keywords = {تابع لژاندر، تولید شیر، درجه برازش، وراثتپذیری، همبستگی ژنتیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تجزیه ژنتیکی صفت تولید شیر توسط مدل روز آزمون با تابعیت ثابت و تصادفی در گاوهای شیری هلشتاین استان یزد
%A محمد حسین خالقی
%A زره داران, سعید
%A سعید حسنی
%A همایون فرهنگفر
%A علیرضا اقبال
%J پژوهش در نشخوارکنندگان
%@ 2345-4253
%D 2013

[Download]