فرآیندهای نوین در مهندسی مواد, دوره (9), شماره (2), سال (2015-9) , صفحات (39-46)

عنوان : ( بررسی اثر روش لایه نشانی دی اکسیذ تیتانیوم (TiO2) بر عملکرد سلول خورشیذی حساس شذه با رنگذانه (DSSC) )

نویسندگان: فرشته مومنی , مهرداد کاشفی تربتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق اثر دو روش لایه نشانی دکتر بلید و لایه نشانی چرخشی بر عملکرد و بازده DSSC بررسی شد. نتایج نشان می دهد که در روش پوشش دهی چرخشی تخلخل و جذب رنگدانه کمتر است ولی بدلیل ایجاد پوشش با ترک کمتر بازده ان بیشتر است.

کلمات کلیدی

, سلول خورشیدی حسحس شده با رنگ دانه, پوشش دهی چرخشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049909,
author = {مومنی, فرشته and کاشفی تربتی, مهرداد},
title = {بررسی اثر روش لایه نشانی دی اکسیذ تیتانیوم (TiO2) بر عملکرد سلول خورشیذی حساس شذه با رنگذانه (DSSC)},
journal = {فرآیندهای نوین در مهندسی مواد},
year = {2015},
volume = {9},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-1405},
pages = {39--46},
numpages = {7},
keywords = {سلول خورشیدی حسحس شده با رنگ دانه، پوشش دهی چرخشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر روش لایه نشانی دی اکسیذ تیتانیوم (TiO2) بر عملکرد سلول خورشیذی حساس شذه با رنگذانه (DSSC)
%A مومنی, فرشته
%A کاشفی تربتی, مهرداد
%J فرآیندهای نوین در مهندسی مواد
%@ 2008-1405
%D 2015

[Download]