علوم رفتاری - International Journal of Behavioral Sciences, دوره (8), شماره (2), سال (2014-8) , صفحات (171-176)

عنوان : ( مقایسه کارکرد حافظه‌ی بالینی و دیداری-فضایی بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی و اختلال شخصیت ضد اجتماعی )

نویسندگان: ایمان الله بیگدلی , سعید اعظمی , سمانه قوشچیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مقایسه‌ی کاکردهای حافظه‌ای بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی با اختلال شخصیت ضداجتماعی انجام شد. روش: طرح پژوهش توصیفی از نوع علّی مقایسه‌ای می‌باشد. نمونه مورد پژوهش شامل 30 نفر آزمودنی (15 نفر گروه شخصیت مرزی و 15 نفر گروه شخصیت ضداجتماعی) بود که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل آزمون حافظه بالینی وکسلر، آزمون فراخنای صفحه‌ای و آزمون کامپیوتری چند محوری بالینی میلون-3 بود. برای تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری و آزمون تی مستقل استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی به طور معناداری عملکرد ضعیف‌تری نسبت به افراد مبتلا به اختلال شخصیت ضداجتماعی در کارکردهای حافظه‌ بالینی و حافظه‌کاری دیداری-فضایی داشتند. بعلاوه افراد مبتلا به اختلال شخصیت ضداجتماعی نیز در مقیاس‌های حافظه منطقی و تداعی کلمات، عملکرد ضعیف‌تری نسبت به افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی داشتند. نتیجه‌گیری: به طورکلی، طبق نتایج حاصل از این پژوهش می‌توان گفت که افراد مبتلا به اختلال‌ شخصیت مرزی و ضداجتماعی دارای الگوی متفاوتی از نقایص در عملکرد حافظه‌ای خود می‌باشند.

کلمات کلیدی

, حافظه بالینی, حافظه دیداری-فضایی, اختلال شخصیت مرزی, اختلال شخصیت ضداجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049938,
author = {بیگدلی, ایمان الله and سعید اعظمی and سمانه قوشچیان},
title = {مقایسه کارکرد حافظه‌ی بالینی و دیداری-فضایی بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی و اختلال شخصیت ضد اجتماعی},
journal = {علوم رفتاری - International Journal of Behavioral Sciences},
year = {2014},
volume = {8},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-1324},
pages = {171--176},
numpages = {5},
keywords = {حافظه بالینی، حافظه دیداری-فضایی، اختلال شخصیت مرزی، اختلال شخصیت ضداجتماعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه کارکرد حافظه‌ی بالینی و دیداری-فضایی بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی و اختلال شخصیت ضد اجتماعی
%A بیگدلی, ایمان الله
%A سعید اعظمی
%A سمانه قوشچیان
%J علوم رفتاری - International Journal of Behavioral Sciences
%@ 2008-1324
%D 2014

[Download]