رفتار حرکتی, شماره (23), سال (2016-5) , صفحات (143-156)

عنوان : ( بررسی اثر یک دوره تمرینات تعادلی و ترکیبی شناختی بر نوسانات قامتی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس )

نویسندگان: اعظم انفرادی دوغ آبادی , حمید رضا طاهری تربتی , علیرضا صابری کاخکی , کریم نیکخواه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: مولتیپل اسکلروزیس شایع‌ترین بیماری التهابی است. یکی از اصلی‌ترین مشکلات افراد مبتلا به ام‌اس اختلال در کنترل پاسچر است با توجه به اینکه نیازهای توجهی مهمی برای کنترل پاسچر وجود دارد، هدف تحقیق حاضر بررسی اثر یک دوره تمرینات تعادلی و ترکیبی شناختی بر نوسانات قامتی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس می باشد. در این پژوهش 30 نفر از زنان 25 تا 45 سالهٔ عضو انجمن ام‌اس خراسان رضوی و با نمرهٔ ناتوانی جسمانی (1-4) شرکت داشتند که به طور تصادفی به سه گروه مساوی (دو گروه تجربی و یک کنترل) تقسیم شدند. گروه‌های تجربی به مدت 8 هفته و هر هفته سه جلسه تمرینات تعادلی مرکز ثقل را انجام دادند که گروه تمرینات ترکیبی علاوه بر تمرینات مرکزثقل یک تکلیف شناختی حین حرکات انجام می‌دادند. ارزیابی نوسانات قامتی بیماران به‌وسیلهٔ تست ایستادن روی صفحهٔ نیرو قبل و بعد از دوره ی تمرینات انجام و میانگین نوسانات مرکز فشار اندازه‌گیری شد، جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون لون و تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین میانگین نوسانات گروه‌ها در دو سطح قدامی – خلفی و میانی – جانبی وجود دارد و نتایج آزمون توکی حاکی از این بود که بین میانگین نوسانات گروه‌های تجربی با گروه کنترل در هر دو سطح قدامی – خلفی و میانی- جانبی تفاوت معناداری وجود دارد (p<0/05). به طور کلی نتایج تحقیق نشان داد که تمرینات تعادلی مرکز ثقل و ترکیبی شناختی موجب کاهش نوسانات قامتی زنان مبتلابه ام‌اس می‌شود.

کلمات کلیدی

, مولتیپل اسکلروزیس, تمرینات مرکز ثقل, تکلیف شناختی, نوسانات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049941,
author = {انفرادی دوغ آبادی, اعظم and طاهری تربتی, حمید رضا and صابری کاخکی, علیرضا and کریم نیکخواه},
title = {بررسی اثر یک دوره تمرینات تعادلی و ترکیبی شناختی بر نوسانات قامتی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس},
journal = {رفتار حرکتی},
year = {2016},
number = {23},
month = {May},
issn = {2322-1631},
pages = {143--156},
numpages = {13},
keywords = {مولتیپل اسکلروزیس، تمرینات مرکز ثقل، تکلیف شناختی، نوسانات قامتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر یک دوره تمرینات تعادلی و ترکیبی شناختی بر نوسانات قامتی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
%A انفرادی دوغ آبادی, اعظم
%A طاهری تربتی, حمید رضا
%A صابری کاخکی, علیرضا
%A کریم نیکخواه
%J رفتار حرکتی
%@ 2322-1631
%D 2016

[Download]