پژوهش های حبوبات ایران, دوره (6), شماره (1), سال (2014-7) , صفحات (66-77)

عنوان : ( اثر سطوح آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود در شرایط آب و هوایی مشهد )

نویسندگان: سیدرضا امیری ده احمدی , مهدی پارسا , محمد بنایان اول , مهدی نصیری محلاتی , رضا دیهیم فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه اثر سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (ژنوتیپ 482 آزمایشی ب هصورت فاکتوریل در قالب بلو کهای کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی، 75 و 150 ، 1390 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح نیتروژن 30 - دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 91 کیلوگرم در هکتار ب هصورت کود اوره و آبیاری در سه سطح: آبیاری کامل، یکبار آبیاری در مرحله گلدهی و دو مرتبه آبیاری در مراحل گلدهی و غلا فدهی بود. صفات مورد مطالعه شامل عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت، وزن هزار دانه، تعداد غلاف در بوته و تعداد دانه در غلاف بود. نتایج آزمایش نشان داد که سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن تأثیر معنی داری بر تعداد دانه در غلاف، غلاف در بوته، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی و شاخص برداشت داشتند. اثر متقابل آبیاری و کود نیتروژن به جز شاخص برداشت در تمامی صفات مورد مطالعه معنی دار بود . در این بررسی تیمار آبیاری کامل + 75 کیلوگرم نیتروژن در هکتار در مقایسه با سایر تیمارها باعث افزایش معنی دار کلیه صفات (به جز عملکرد بیولوژیکی) شد. همچنین یکبار آبیاری در مرحله گلدهی ب ههمراه 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار باعث کاهش معنی دار کلیه صفات مورد مطالعه شد. تیمار آبیاری کامل و 150 کیلوگرم نیتروژن در هک تار بیشترین 8 تن در هکتار) را داشت، در حالی که عملکرد دانه آن 1854 کیلوگرم در هکتار بود. بنابراین حفظ / عملکرد بیولوژیکی ( 9 رطوبت طی دوران بحرانی رشد نخود و کاربرد سطوح متعادل تغذیه ای به ویژه نیتروژن در سطوح 30 و 75 کیلوگرم در هکتار باعث افزایش عملکرد نخود خواهد شد.

کلمات کلیدی

, دوره بحرانی, رطوبت, شاخص برداشت, عملکرد بیولوژیکی, گلدهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049944,
author = {امیری ده احمدی, سیدرضا and پارسا, مهدی and بنایان اول, محمد and نصیری محلاتی, مهدی and رضا دیهیم فرد},
title = {اثر سطوح آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود در شرایط آب و هوایی مشهد},
journal = {پژوهش های حبوبات ایران},
year = {2014},
volume = {6},
number = {1},
month = {July},
issn = {2008-725X},
pages = {66--77},
numpages = {11},
keywords = {دوره بحرانی، رطوبت، شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیکی، گلدهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر سطوح آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود در شرایط آب و هوایی مشهد
%A امیری ده احمدی, سیدرضا
%A پارسا, مهدی
%A بنایان اول, محمد
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A رضا دیهیم فرد
%J پژوهش های حبوبات ایران
%@ 2008-725X
%D 2014

[Download]