پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2015-4) , صفحات (87-95)

عنوان : ( افزایش میزان بیان ژن Sox2 در سلول های فیبروبلاست گاوی با استفاده از TALE-TFs )

نویسندگان: یاسمن شمشیرگران , مجتبی طهمورث پور , حسام دهقانی , محمدرضا نصیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ژن Sox2 کد کننده یک فاکتور رونویسی موثر در ایجاد و پایداری خاصیت چند توانی سلول های بنیادین پستانداران می باشد. در این مطالعه توانایی Transcription Activator Like-Effector Transcription Factors (TALE-TFs) جهت افزایش بیان اندوژنوس ژن Sox2 در سلول‌های فیبروبلاست گاوی مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور در ابتدا 320 جفت باز از منطقه پروموتری ژن Sox2 گاوی توالی یابی شد و در ادامه این توالی با اطلاعات ژنوم انسان موجود در بانک جهانی ژن مقایسه شد. هم‌ردیفی توالی های به دست آمده نشان داد که این منطقه دارای مشابهت 44/93 درصد با منطقه پروموتری ژن Sox2 انسانی است. لذا با توجه به شباهت موجود توالی ها، از یک Sox2-TALE-TF که قبلاً جهت افزایش بیان ژن Sox2 در سلول های انسانی استفاده شده بود برای تست فعالیت TALE-TF ها در سلول های فیبروبلاست گاوی استفاده گردید. جهت اندازه‌گیری میزان فعالیت TALE-TF ها در سلول های فیبروبلاست گاوی از آنالیز بیان ژن (qRT-PCR) و یک سیستم گزارشگر رنگ فلورسنت mCherry تحت کنترل پروموتر minCMV استفاده گردید. بررسی عکس های میکروسکوپ فلورسنت نشان داد که پروموتر minCMV در سلول‌های فیبروبلاست گاوی به شکل کاملاً قوی عمل می کند و به عنوان یک گزارشگر برای فعالیت TALE-TF ها قابل استفاده نیست. آنالیز نتایج بیان ژن Sox2 گاوی با استفاده از تکنیک qRT-PCR نشان داد که بیان ژن Sox2 در سلول های فیبروبلاست گاوی ترانسفکت شده با Sox2-TALE-TF به میزان 529/3 برابر افزایش داشته است. نتایج این تحقیق نشان داد که TALE-TF ها به عنوان فاکتور های رونویسی مصنوعی می‌توانند جهت افزایش بیان اندوژنوس ژن ها در سلول های گاوی به کار برده شوند.

کلمات کلیدی

, فیبروبلاست گاوی; پروموتر minCMV; ژن Sox2 ;TALE, TFs
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049945,
author = {شمشیرگران, یاسمن and طهمورث پور, مجتبی and دهقانی, حسام and نصیری, محمدرضا},
title = {افزایش میزان بیان ژن Sox2 در سلول های فیبروبلاست گاوی با استفاده از TALE-TFs},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2015},
volume = {7},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-3106},
pages = {87--95},
numpages = {8},
keywords = {فیبروبلاست گاوی; پروموتر minCMV; ژن Sox2 ;TALE-TFs},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T افزایش میزان بیان ژن Sox2 در سلول های فیبروبلاست گاوی با استفاده از TALE-TFs
%A شمشیرگران, یاسمن
%A طهمورث پور, مجتبی
%A دهقانی, حسام
%A نصیری, محمدرضا
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2015

[Download]