علوم باغبانی, دوره (30), شماره (2), سال (2016-9) , صفحات (270-279)

عنوان : ( اثرات ضد باکتریایی اسانس کرفس کوهی و کلپوره با نانوذرات سنتزی نقره علیه باکتریهای غذازاد )

نویسندگان: مجید عزیزی ارانی , منصور مشرقی , F. Oroojalian , ناصر شاه طهماسبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی برهمکنش نانوذرات نقره با اسانسهای گیاهان دارویی کرفس کوهی و کلپوره از نظر اثرات ضدباکتریایی، آزمایشی براساس محاسبه حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) ترکیبی و تعیین شاخص FIC یا غلظت بازدارنده افتراقی و با روش ساده شده checkboard طراحی و به اجرا درآمد. اسانس گیاهان مورد بررسی به روش تقطیر با آب استخراج گردید. در این تحقیق باکتریهای آلوده کننده مواد غذایی رایج مانند Staphylococcus aureus، Bacillus cereus Listeria monocytogenes، Escherichia coli O157:H7 و Salmonella enterica و Pseudomonas aureogenosa مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داد که خاصیت ضدباکتریایی اسانس کلپوره قویتر(MIC بین 16/0 تا 25/1 میلیگرم در میلی لیتر) از اسانس کرفس کوهی(MIC بین 3/0 تا 5/2 میلیگرم در میلی لیتر) بود. خاصیت ضدباکتریایی نانوذرات نقره نیز (MIC بین 006/0 تا 025/0 میلیگرم در میلی لیتر) بسیار قابل توجه بود. محاسبه غلظت بازدارنده افتراقی (شاخص FIC)حاکی از وجود اثرات هم افزایی بین نانوذرات نقره و اسانس هر دو گیاه بود که بستگی به نوع پاتوژن مورد بررسی داشت. در نتیجه‌ی کاربرد توام نانوذرات نقره و اسانس این دو گیاه خصوصا اسانس کلپوره با غلظت کمتر اسانس خاصیت بازدارندگی قابل توجهی بدست آمد. در هیچکدام از تیمارها برهمکنش آنتاگونیستی بین نانوذرات نقره و اسانس این دو گیاه مشاهده نشد.

کلمات کلیدی

, کرفس کوهی, کلپوره, خواص ضد باکتریایی, تکنیک میکرودایلوشن, نانوذرات نقره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049959,
author = {عزیزی ارانی, مجید and مشرقی, منصور and F. Oroojalian and شاه طهماسبی, ناصر},
title = {اثرات ضد باکتریایی اسانس کرفس کوهی و کلپوره با نانوذرات سنتزی نقره علیه باکتریهای غذازاد},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2016},
volume = {30},
number = {2},
month = {September},
issn = {2423-3986},
pages = {270--279},
numpages = {9},
keywords = {کرفس کوهی، کلپوره، خواص ضد باکتریایی، تکنیک میکرودایلوشن، نانوذرات نقره},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات ضد باکتریایی اسانس کرفس کوهی و کلپوره با نانوذرات سنتزی نقره علیه باکتریهای غذازاد
%A عزیزی ارانی, مجید
%A مشرقی, منصور
%A F. Oroojalian
%A شاه طهماسبی, ناصر
%J علوم باغبانی
%@ 2423-3986
%D 2016

[Download]