تحقیقات دام و طیور, دوره (1), شماره (1), سال (2012-9) , صفحات (59-66)

عنوان : ( بررسی چندشکلی ژن هورمون رشد و ارتباط آن با برخی صفات مرتبط با ترکیبات شیر در گوسفند نژاد زل )

نویسندگان: یوسفی سهیل , آهنی م , سعید زره داران , سمیعی ر , خاتمی نژاد ر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ژن هورمون رشد یکی از مهمترین ژنهای کاندید در بررسی صفات رشد، تولیدی و اقتصادی در بین حیوانات اهلی میباشد که به صورت گستردهای به عنوان نشانگر در گونههای مختلف مورد مطالعه قرارگرفته است. در این تحقیق به منظور بررسی چندشکلی این ژن و ارتباط آن با ترکیبات شیر در گوسفند نژاد زل از 140 رأس گوسفند واقع در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند شیرنگ در استان گلستان خونگیری بعمل آمد. نمونههای DNA از خون استخراج و قطعه 365 جفت بازی از اگزون 5 ژن هورمون رشد توسط واکنش زنجیرهای پلیمراز مورد تکثیر قرار گرفت. سپس محصولات 1 تکثیر شده بر روی ژل پلی اکریل آمید 8 درصد به روش چندشکلی فضایی تک رشتهای (SSCP) مورد ارزیابی قرار گرفت، بطوریکه سه الگوی باندی (ژنوتیپ) متفاوت G2 ،G1 و G3 به ترتیب با فراوانیهای0/388، 0/317 و 0/295 مشاهده شد. جهت بررسی تاثیر ژنهای مورد مطالعه بر ترکیبات شیر از رویه Mixed نرم افزار SAS استفاده گردید. بین چندشکلی ژن هورمون رشد و ترکیبات شیر هیچ ارتباطی آماری مشاهده نشد. بررسی آزمون کای مربع نشان دهنده عدم تعادل در این جامعه بود.

کلمات کلیدی

, چندشکلی, ژن هورمون رشد, اجزای شیر, گوسفند زل , PCR-SSCP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049960,
author = {یوسفی سهیل and آهنی م and زره داران, سعید and سمیعی ر and خاتمی نژاد ر},
title = {بررسی چندشکلی ژن هورمون رشد و ارتباط آن با برخی صفات مرتبط با ترکیبات شیر در گوسفند نژاد زل},
journal = {تحقیقات دام و طیور},
year = {2012},
volume = {1},
number = {1},
month = {September},
issn = {2322-1747},
pages = {59--66},
numpages = {7},
keywords = {چندشکلی،ژن هورمون رشد، اجزای شیر، گوسفند زل ،PCR-SSCP},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی چندشکلی ژن هورمون رشد و ارتباط آن با برخی صفات مرتبط با ترکیبات شیر در گوسفند نژاد زل
%A یوسفی سهیل
%A آهنی م
%A زره داران, سعید
%A سمیعی ر
%A خاتمی نژاد ر
%J تحقیقات دام و طیور
%@ 2322-1747
%D 2012

[Download]