تحقیقات تولیدات دامی, دوره (2), شماره (1), سال (2012-12) , صفحات (41-51)

عنوان : ( اثر جایگزینی سطوح مختلف تفاله مرکبات با دانه جو در جیره غذایی بره های نر توده تالشی )

نویسندگان: عابدینی ا , قورچی ت , سعید زره داران ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق اثر جایگزینی سطوح مختلف تفاله مرکبات خشک شده به جای دانه جو در جیره غذایی 24 راس بره نر نژاد تالشی در طی 84 روز با چهار تیمار و شش تکرار برای هر تیمار بررسی شد. مقدار جو در جیره غذایی شاهد 50 درصد در نظر گرفته شد که با 33، 66 و 100 درصد تفاله مرکبات با تجزیه پذیری ماده خشک 4/67 درصد جایگزین شد. بر اساس نتایج آزمایش حاضر، اختلاف معنی داری بین افزایش وزن روزانه در کل دوره و ضریب تبدیل غذایی در سه تیمار شاهد، 33 و 66 درصد جایگزینی نبود در حالی که تیمار 100 درصد جایگزینی به طور معنی داری از افزایش وزن روزانه کمتر و ضریب تبدیل غذایی بالاتری برخوردار بود (05/0P<). هیچ اختلاف آماری در غلظت اوره سرم خون بین تیمارهای مختلف مشاهده نشد (05/0P>) ولی غلظت گلوکز سرم خون در تیمار 100 درصد جایگزینی ( mg/dL28/60) پایین تر از سایر تیمارها بود (05/0P<). بر اساس نتایج تحقیق حاضر جایگزینی جو با تفاله مرکبات سطح 66 درصد در جیره غذایی بره های نژاد تالشی از نظر اقتصادی پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی

اثر جایگزینی سطوح مختلف تفاله مرکبات با دانه جو در جیره غذایی بره های نر توده تالشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049962,
author = {عابدینی ا and قورچی ت and زره داران, سعید},
title = {اثر جایگزینی سطوح مختلف تفاله مرکبات با دانه جو در جیره غذایی بره های نر توده تالشی},
journal = {تحقیقات تولیدات دامی},
year = {2012},
volume = {2},
number = {1},
month = {December},
issn = {2252-0872},
pages = {41--51},
numpages = {10},
keywords = {اثر جایگزینی سطوح مختلف تفاله مرکبات با دانه جو در جیره غذایی بره های نر توده تالشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر جایگزینی سطوح مختلف تفاله مرکبات با دانه جو در جیره غذایی بره های نر توده تالشی
%A عابدینی ا
%A قورچی ت
%A زره داران, سعید
%J تحقیقات تولیدات دامی
%@ 2252-0872
%D 2012

[Download]