علوم دامی ایران, دوره (43), شماره (3), سال (2013-2) , صفحات (369-377)

عنوان : ( اثر خوراندن پساب کارخانه نشاسته بر عملکرد، قابلیت هضم و فراسنجه های خونی گوساله های نر پرواری هلشتاین )

نویسندگان: کمالیان ا , قورچی ت , خوروش م , کارگر ش , قربانی غ , سعید زره داران ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر خوراندن پساب کارخانه نشاسته بر عملکرد، قابلیت هضم و فراسنجه های خونی گوساله های نر پرواری هلشتاین

کلمات کلیدی

, اثر خوراندن پساب کارخانه نشاسته بر عملکرد, قابلیت هضم و فراسنجه های خونی گوساله های نر پرواری هلشتاین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049963,
author = {کمالیان ا and قورچی ت and خوروش م and کارگر ش and قربانی غ and زره داران, سعید},
title = {اثر خوراندن پساب کارخانه نشاسته بر عملکرد، قابلیت هضم و فراسنجه های خونی گوساله های نر پرواری هلشتاین},
journal = {علوم دامی ایران},
year = {2013},
volume = {43},
number = {3},
month = {February},
issn = {2008-4773},
pages = {369--377},
numpages = {8},
keywords = {اثر خوراندن پساب کارخانه نشاسته بر عملکرد، قابلیت هضم و فراسنجه های خونی گوساله های نر پرواری هلشتاین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر خوراندن پساب کارخانه نشاسته بر عملکرد، قابلیت هضم و فراسنجه های خونی گوساله های نر پرواری هلشتاین
%A کمالیان ا
%A قورچی ت
%A خوروش م
%A کارگر ش
%A قربانی غ
%A زره داران, سعید
%J علوم دامی ایران
%@ 2008-4773
%D 2013

[Download]