پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (4), شماره (1), سال (2012-6) , صفحات (8-16)

عنوان : ( تأثیر سطوح مختلف سلنیوم آلی و ویتامین E بر عملکرد و کیفیت گوشت در بلدرچین ژاپن )

نویسندگان: حجت صنوبر کلاتی , محمود شمس شرق , بهروز دستار , سعید زره داران ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف مکمل آلی سلنیوم و ویتامین E بر عملکرد و کیفیـت گوشـت بلـدرچین، آزمایشـی بـا اسـتفاده از 480 قطعـه بلدرچین ژاپنی در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو سطح سلنیوم (0/2 و 0/4 میلیگرم در کیلوگرم) و 3 سـطح ویتـامین 90 ،18) E و 180 میلـیگـرم در کیلوگرم) با 4 تکرار و 20 قطعه در هر تکرار انجام شد. نتایج حاصله نشان داد افزایش وزن، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی تحت تأثیر تیمارهـای آزمایشی قرار نگرفت. با افزایش مکمل ویتامین E جیره، ظرفیت نگهداری آب گوشت ران به طور معنیداری افزایش یافت ولی اختلاف بین سـطح 90 و 180 میلیگرم در کیلوگرم ویتامین E معنیدار نبود. درصد ماده خشک و اسیدیته گوشت تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قـرار نگرفـت. مقـدار مـالوندی- آلدهید گوشت تحت تأثیر رابطه متقابل سلنیوم با ویتامین E قرار گرفت. تیمارهای حاوی 0/2 و 0/4 میلیگرم در کیلوگرم سلنیوم آلی و 180 میلـیگـرم در کیلوگرم ویتامین E، کمترین میزان مالوندیآلدهید را داشتند. با افزایش مدت زمان نگهداری گوشت، میـزان مـالوندیآلدهیـد تولیـد شـده افـزایش یافت. نتایج این تحقیق نشان میدهد که افزودن مقادیر بالای سلنیوم و ویتامین E (تیمار حاوی 0/4 میلیگرم در کیلوگرم سلنیوم آلی و 180 میلیگـرم در کیلوگرم ویتامین E) به عنوان آنتیاکسیدان به جیره بلدرچین، پایداری اکسیداتیو، مدت زمان نگهداری و کیفیت گوشت را بهبود میبخشد.

کلمات کلیدی

, بلدرچین ژاپنی, ویتامین E, سلنیوم آلی, کیفیت گوشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049964,
author = {حجت صنوبر کلاتی and محمود شمس شرق and بهروز دستار and زره داران, سعید},
title = {تأثیر سطوح مختلف سلنیوم آلی و ویتامین E بر عملکرد و کیفیت گوشت در بلدرچین ژاپن},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2012},
volume = {4},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-3106},
pages = {8--16},
numpages = {8},
keywords = {بلدرچین ژاپنی، ویتامین E، سلنیوم آلی، کیفیت گوشت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر سطوح مختلف سلنیوم آلی و ویتامین E بر عملکرد و کیفیت گوشت در بلدرچین ژاپن
%A حجت صنوبر کلاتی
%A محمود شمس شرق
%A بهروز دستار
%A زره داران, سعید
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2012

[Download]