پژوهش های علوم دامی, دوره (22), شماره (3), سال (2012-8) , صفحات (99-109)

عنوان : ( تعیین ارزش غذایی آرد ضایعات دو کشتارگاه طیور و تاثیر آن بر عملکرد و ترکیب الشه جوجههای گوشتی )

نویسندگان: ناصر محمودنیا , فتح الله بلداجی , بهروز دستار , سعید زره داران ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف آرد ضایعات دو کشتارگاه طیور استان گلستتان برمللرترد و ترکیت الشه جوجههای گوشتی راس 803 مخلوط دو جنس انجام شد. دراین آزمایش یک جیره شاهد ذرت- سویا وسه جیتره آزمایشی حاوی سطوح 6 ،8 و9 درصد آرد ضایعات طیور از کشتارگاه 1 و سه جیره آزمایشی دیگر حاوی سطوح 6 ،8 و9 درصد آرد ضایعات طیور از کشتارگاه 2 برای هر یتک از دوره هتای آاتازین 0 تتا 21 روزگتی و رشتد 22 تتا 22 روزگی تهیه شد. بدین ترتی 7 تیلار آزمایشی وجود داشت که به هر تیلار 2 تررار متشرل از20 قطعه جوجته گوشتتی اختصاص داده شد. نتایج تجزیه شیلیائی نلونه های آرد ضایعات طیور نشان داد که مقتدار رتروتنین ختام، یربتی ختام، کلسیم، انرژی خام ضتایعات کشتتارگاه 1 بترتیت 8/21 ،12/82 ،60/77 درصتد، 2249/78 کیلوکتارری بتر کیلتو گترم و ضایعات کشتارگاه 2 بترتی 8/42 ،17/24 ،62/22 درصد و 2736/86 کیلوکتارری بتر کیلتوگرم بود نتد . افتزایش وزن جوجه های تغذیه شده در سطح 9 درصد آرد ضایعات کشتارگاه 1 بطور معنی داری P < 0/04 کلتتر از گتروه شتاهد بود 1696 گرم در برابر 2046 گرم . استفاده از آرد ضایعات دو کشتارگاه طیور، تاثیرمعنیداری بر مصرف ختورا،، ضری تبدیل اذایی، نسبت راندمان رروتنین و ترکیبات الشه در کتل دوره آزمایشتی نداشتت. بتا افتزایش آرد ضتایعات طیور در هر دو کشتارگاه 1و2 به میزان 9 درصد، هزینه خورا، مصرفی بطور معنی داری کاهش یافتت P < 0/04 ، اما هزینه تورید هر کیلوگرم گوشت و سود آوری ناخارص در کلیه تیلارهای آزمایشی تفاوت معنی دار با یردیگر نداشتند.

کلمات کلیدی

, آرد ضایعات کشتارگاه طیور, مللررد, جوجه های گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049965,
author = {ناصر محمودنیا and فتح الله بلداجی and بهروز دستار and زره داران, سعید},
title = {تعیین ارزش غذایی آرد ضایعات دو کشتارگاه طیور و تاثیر آن بر عملکرد و ترکیب الشه جوجههای گوشتی},
journal = {پژوهش های علوم دامی},
year = {2012},
volume = {22},
number = {3},
month = {August},
issn = {2008-5125},
pages = {99--109},
numpages = {10},
keywords = {آرد ضایعات کشتارگاه طیور، مللررد، جوجه های گوشتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین ارزش غذایی آرد ضایعات دو کشتارگاه طیور و تاثیر آن بر عملکرد و ترکیب الشه جوجههای گوشتی
%A ناصر محمودنیا
%A فتح الله بلداجی
%A بهروز دستار
%A زره داران, سعید
%J پژوهش های علوم دامی
%@ 2008-5125
%D 2012

[Download]