دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی, دوره (6), شماره (4), سال (2015-2) , صفحات (861-873)

عنوان : ( ارزیابی عملکرد حافظه کاری و حافظه ی آینده نگر در افراد وابسته به متآمفتامین و ترک کرده )

نویسندگان: عاطفه فدایی , ایمان الله بیگدلی , حسین میلادی گرجی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: وابستگی به مت آمفتامین با اختلالات عصبی و نقایص شناختی از جمله آسیب حافظه آینده نگر و اعمال اجرایی همراه است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه استفاده از مت آمفتامین و نقایص بوجود آمده در ابعاد مختلف حافظه آینده نگر و کاری بوده است. مواد و روش کار: افراد مورد مطالعه شامل 20 نفر افراد وابسته به متآمفتامین، 20 نفر افرادی که متآمفتامین را ترک کرده اند و نیز20 نفر از افراد عادی بود. از پرسشنامه ی حافظه ی آینده نگر برای سنجش ذهنی و از تکلیف یادآوری تماس تلفنی و تکلیف متعلقات شخصی برای سنجش عینی استفاده شد. برای ارزیابی حافظه کاری نیز خرده آزمون فراخنای ارقام حافظه وکسلر مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد که افراد وابسته به متآمفتامین و نیز ترک کرده در مقایسه با افراد غیر وابسته به دارو در ابزار های سنجش حافظه آینده نگر و نیز حافظه کاری بصورت معنی داری عملکرد پایینتری داشتند. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که افراد وابسته به متآمفتامین مشکلاتی را در تکنیک های مربوط به یادآوری آینده نگر تجربه کردند و ترک متآمفتامین موجب بهبود برخی فرایند های شناختی گردید

کلمات کلیدی

, متامفتامین, حافظه آینده نگر, حافظه کاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049974,
author = {عاطفه فدایی and بیگدلی, ایمان الله and حسین میلادی گرجی},
title = {ارزیابی عملکرد حافظه کاری و حافظه ی آینده نگر در افراد وابسته به متآمفتامین و ترک کرده},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی},
year = {2015},
volume = {6},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-8701},
pages = {861--873},
numpages = {12},
keywords = {متامفتامین، حافظه آینده نگر، حافظه کاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی عملکرد حافظه کاری و حافظه ی آینده نگر در افراد وابسته به متآمفتامین و ترک کرده
%A عاطفه فدایی
%A بیگدلی, ایمان الله
%A حسین میلادی گرجی
%J دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
%@ 2008-8701
%D 2015

[Download]