مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق, دوره (2), شماره (2), سال (2014-8) , صفحات (25-44)

عنوان : ( استنباط حکم سابّ النبی از ابعاد سه گانه سنتّ اسلامی )

نویسندگان: محمدرضا جواهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استنباط حکم سابّ النبی از «سنّت اسامی » و «حدیث »، مسئله و هدف این پژوهش است. در این مقاله، مجموعه احادیث نبوی موجود در آثار اهل سنتّ و شیعه پیرامون کیفرسبّ پیامبر و افزون بر آن، احادیث اهل بیت در باره مسئله، تحقیق و بررسی گردیده است. برخی از این احادیث، سنّت قولی و گفتار پیامبر و امامان را در باره حکم قتل ناسزاگوی به پیامبر گزارش کرده و برخی، دستور بر اجرای کیفر قتل را بیان نموده و برخی نیز، تقریر و تأیید اقدام اصحاب بر قتل سابّ النبی را در بر دارد. محقق از هر سه قسم سنّت، مجازات سابّ النبی را استنباط نموده و در این راستا، موارد اجرای این کیفر در عصر رسالت، عصر امامت و عصرغیبت، به ویژه مجازات هایی را که به دستور پیامبر و امام یا پیش روی ایشان انجام شده است، از کتاب های تاریخی نقل نموده و از آنها، نیز برای به دست آوردن حکم سابّ النبی استفاده کرده است. سرانجام، با گزارش اجماع فقهای شیعه و اهل سنّت برحکم و تبیین اجماعات منقول و محصّل فقیهان و مجتهدان، کیفر سابّ النبی را مورد تأیید و تأکید قرارداده است.

کلمات کلیدی

, حدیث, سابّ النبی , حکم, سنّت, دشنام, اهانت, شتم.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049978,
author = {جواهری, محمدرضا},
title = {استنباط حکم سابّ النبی از ابعاد سه گانه سنتّ اسلامی},
journal = {مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق},
year = {2014},
volume = {2},
number = {2},
month = {August},
issn = {2811-2345},
pages = {25--44},
numpages = {19},
keywords = {حدیث، سابّ النبی ، حکم، سنّت، دشنام، اهانت، شتم.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استنباط حکم سابّ النبی از ابعاد سه گانه سنتّ اسلامی
%A جواهری, محمدرضا
%J مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق
%@ 2811-2345
%D 2014

[Download]