پژوهش های علوم دامی, دوره (25), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (187-199)

عنوان : ( تعیین ترکیبات مغذی، فراسنجه های تجزیه پذیری (ماده خشک، ماده آلی و پروتئین) و پروتئین قابل متابولیسم تفاله انگور و لیموترش به روش درون کیسه ای )

نویسندگان: امیر رضا صفایی , نور محمد تربتی نژاد , هرمز منصوری , سعید زره داران ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه مطالعاتی: این تحقیق در زمینه تولید خوراک دام بویژه در تغذیه گوسفند، بود. هدف: هدف ان تحقیق، تعیین ترکیبات مغذی و فراسنجه های تجزیه پذیری (ماده خشک، ماده آلی، پروتئین) تفاله های انگور و لیموترش به وسیله روش درون کیسه ای، بود. روش کار: ابتدا ترکیبات شیمیایی تیمارهای آزمایشی(تفاله انگور و لیموترش و یونجه) شامل پروتئین خام، ماده آلی، دیواره سلولی، خاکسترخام، چربی خام، ترکیبات فنلی و تانن کل تعیین شدند. سپس تجزیه پذیری (ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام) در زمان های صفر، 4، 8، 16، 24، 48، 72 و 96 ساعت (به روش کیسه های نایلونی) در قالب طرح بلوک کاملا تصادفی (3 تیمار، 3 بلوک با 3 تکرار) انجام شد. نتایج: درصد ماده آلی، دیواره سلولی و لیگنین در تفاله انگور به ترتیب 3/ 96، 6/ 57، 4/ 34 و نیز درصد پروتئین خام، چربی خام و کربوهیدرات های غیرفیبری در تفاله لیموترش به ترتیب 2 /9، 7/7، 2/ 54 بودند. تجزیه پذیری ماده خشک، ماده آلی و پروتئین (پس از 24 ساعت انکوباسیون) تفاله انگور به ترتیب 3/ 36، 6/ 39، 8/ 48 و لیموترش به ترتیب 5/ 80، 0/ 82، 5/ 89 (درصد) به دست آمد. همچنین مقدار پروتئین عبوری قابل هضم در روده کوچک و پروتئین قابل متابولیسم (در شرایط نگهداری) تفاله انگور و لیموترش و یونجه به ترتیب 3/ 34، 0/ 3 و 4/ 13 و نیز 5/ 56، 7/ 47 و 2/ 81 (گرم در کیلوگرم) شد. نتیجه گیری نهایی: با توجه به ترکیبات شیمیایی، فراسنجه های تجزیه پذیری (ماده خشک، ماده آلی، پروتئین) پروتئین عبوری قابل هضم در روده کوچک و پروتئین قابل متابولیسم موجود در تفاله های انگور و لیموترش امکان استفاده از این خوراک ها را به ترتیب به عنوان منابع جدید فیبر غیرعلوفه ای و منبع انرژی، در تغذیه نشخوارکنندگان وجود دارد.

کلمات کلیدی

, ترکیبات مغذی, تجزیه پذیری, پروتئین قابل متابولیسم, تفاله انگور, لیموترش, روش درون کیسه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049986,
author = {امیر رضا صفایی and نور محمد تربتی نژاد and هرمز منصوری and زره داران, سعید},
title = {تعیین ترکیبات مغذی، فراسنجه های تجزیه پذیری (ماده خشک، ماده آلی و پروتئین) و پروتئین قابل متابولیسم تفاله انگور و لیموترش به روش درون کیسه ای},
journal = {پژوهش های علوم دامی},
year = {2015},
volume = {25},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-5125},
pages = {187--199},
numpages = {12},
keywords = {ترکیبات مغذی، تجزیه پذیری، پروتئین قابل متابولیسم، تفاله انگور، لیموترش، روش درون کیسه ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین ترکیبات مغذی، فراسنجه های تجزیه پذیری (ماده خشک، ماده آلی و پروتئین) و پروتئین قابل متابولیسم تفاله انگور و لیموترش به روش درون کیسه ای
%A امیر رضا صفایی
%A نور محمد تربتی نژاد
%A هرمز منصوری
%A زره داران, سعید
%J پژوهش های علوم دامی
%@ 2008-5125
%D 2015

[Download]