پژوهش های علوم دامی, دوره (23), شماره (1), سال (2013-6) , صفحات (73-84)

عنوان : ( بررسی اثرات ثابت موثر بر برخی خصوصیات تولیدی و تولید مثلی در بلدرچین ژاپنی )

نویسندگان: الیاس لطفی , سعید زره داران , مجتبی آهنی آذری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تحقیق حاضر، صفات تولیدی شامل وزن بدن در سنین مختلف، صفات مربوط به لاشه و صفات تولید مثلی از قبیل تعداد و میانگین وزن تخم، باروری و جوجه درآوری در جمعیتی از بلدرچین ژاپنی موجود در ایستگاه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مورد بررسی قرار گرفت. اثرات ثابت برای صفات مربوط به وزن بدن، شامل جنس و نسل-نوبت جوجه کشی، برای صفات مربوط به ترکیب لاشه، شامل جنس و نوبت جوجه کشی وبرای صفات تولیدمثلی، شامل نوبت جوجه کشی بود. برای اطمینان از نرمال بودن توزیع داده ها و بررسی معنی دار بودن اثرات ثابت بر روی صفات مورد نظر به ترتیب از رویه های univariate و مدل خطی عمومی (GLM) نرم افزارSAS استفاده شد. متوسط وزن بدن در هنگام تولد، 7، 14، 21، 28، 35 ، 42 و 91 روزگی به ترتیب 91/8، 26/32، 56/72، 50/124، 38/171، 34/203، 37/232 و 61/270 گرم ، میانگین درصد لاشه، عضله سینه، عضله ران، چربی زیرپوستی، چربی محوطه شکمی و چربی داخل ماهیچه ای نیز به ترتیب 12/59، 12/24 ، 51/14، 2/5، 8/0 و 8 درصد و میانگین سن و وزن بلوغ جنسی به ترتیب 32/48 روز و 12/244 گرم برآورد شد. تفاوت معنی داری (05/0 < P) بین سطوح مختلف اثرات ثابت برای صفات مورد بررسی مشاهده شد. علیرغم بالا بودن معنی دار وزن بدن و اجزای لاشه در جنس ماده نسبت به جنس نر، درصد اجزای لاشه به طور معنی داری (05/0 < P) در جنس ماده نسبت به جنس نر پایین تر بود.

کلمات کلیدی

, بلدرچین ژاپنی, اثرات ثابت, صفات اقتصادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049991,
author = {الیاس لطفی and زره داران, سعید and مجتبی آهنی آذری},
title = {بررسی اثرات ثابت موثر بر برخی خصوصیات تولیدی و تولید مثلی در بلدرچین ژاپنی},
journal = {پژوهش های علوم دامی},
year = {2013},
volume = {23},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-5125},
pages = {73--84},
numpages = {11},
keywords = {بلدرچین ژاپنی، اثرات ثابت، صفات اقتصادی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات ثابت موثر بر برخی خصوصیات تولیدی و تولید مثلی در بلدرچین ژاپنی
%A الیاس لطفی
%A زره داران, سعید
%A مجتبی آهنی آذری
%J پژوهش های علوم دامی
%@ 2008-5125
%D 2013

[Download]