علوم دامی, دوره (93), شماره (4), سال (2012-2) , صفحات (50-59)

عنوان : ( تأثیر سطوح مختلف انرژی و ال-کارنیتین جیره ای بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ترکیب خون بلدرچین های ژاپنی )

نویسندگان: محمود شمس شرق , بهمن پریزادیان کاوان , سعید زره داران ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ب به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف انرژی و ال-‎کارنیتین بر شاخص‏های رشد بلدرچین‏های ژاپنی، آزمایشی با استفاده از 480 قطعه بلدرچین ژاپنی در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو سطح انرژی (2900 و 3100 کیلوکالری در کیلوگرم) و سه سطح ال-‎کارنیتین (صفر، 250 و 500 میلی‎گرم در کیلوگرم) به روش فاکتوریل انجام شد. برای هر تیمار آزمایشی، 4 تکرار در نظر گرفته شد و در هر تکرار، 20 قطعه بلدرچین قرار گرفت. بلدرچین‎ها به مدت 45 روز روی بستر پرورش یافتند. در پایان دوره آزمایش از هر واحد آزمایشی دو قطعه بلدرچین انتخاب و کشتار شدند و پس از خون گیری، تفکیک لاشه انجام شد. نتایج نشان داد که افزایش وزن، مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی در کل دوره پرورش تحت تاثیر تیمارهای آزمایش قرار نگرفت (05/0 < p). درصد سینه و چربی محوطه بطنی به طور معنی‎دار تحت تاثیر سطوح مختلف انرژی قرار گرفتند، به طوری‎که بلدرچین‎های تغذیه شده با جیره‎های حاوی 3100 کیلوکالری انرژی قابل متابولیسم در مقایسه با 2900 کیلوکالری، درصد وزن سینه و چربی محوطه بطنی بیشتری داشتند (05/0 > p). استفاده از مکمل ال-‎کارنیتین (250 میلی‎گرم در کیلوگرم) به‏طور معنی‎دار مقدار چربی محوطه بطنی را کاهش داد (05/0 > p). استفاده از سطوح بالای انرژی سبب افزایش معنی‎دار تری‎گلیسرید و کلسترول خون شد (05/0 > p). بلدرچین‎های تغذیه شده با مکمل ال-‎کارنیتین (250 میلی‎گرم در کیلوگرم)، تری‎گلیسرید خون کمتری نسبت به گروه شاهد داشتند (05/0 > p). با توجه به نتایج این آزمایش، می‎توان گفت که استفاده از مکمل ال-‎کارنیتین (250 میلی‎گرم در کیلوگرم) سبب کاهش سطح تری‎گلیسرید خون، مقدار چربی محوطه بطنی و بهبود کیفیت لاشه بلدرچین‏های ژاپنی می‎شود.

کلمات کلیدی

, بلدرچین ژاپنی, انرژی, ال-کارنیتین, عملکرد, فراسنجه های خونی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049992,
author = {محمود شمس شرق and بهمن پریزادیان کاوان and زره داران, سعید},
title = {تأثیر سطوح مختلف انرژی و ال-کارنیتین جیره ای بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ترکیب خون بلدرچین های ژاپنی},
journal = {علوم دامی},
year = {2012},
volume = {93},
number = {4},
month = {February},
issn = {2588-6436},
pages = {50--59},
numpages = {9},
keywords = {بلدرچین ژاپنی، انرژی، ال-کارنیتین، عملکرد، فراسنجه های خونی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر سطوح مختلف انرژی و ال-کارنیتین جیره ای بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ترکیب خون بلدرچین های ژاپنی
%A محمود شمس شرق
%A بهمن پریزادیان کاوان
%A زره داران, سعید
%J علوم دامی
%@ 2588-6436
%D 2012

[Download]