بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (7), شماره (2), سال (2015-7) , صفحات (202-214)

عنوان : ( آیا کشاورزان حاضرند برای کاهش اثرات سوء زیست محیطی آب آلوده مشارکت مالی داشته باشند؟ (مطالعه موردی حوضه آبخیز رودخانه کشف رود) )

نویسندگان: حنّانه آقاصفری , محمد قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مطالعه بررسی مشارکت مالی کشاورزان برای کاهش اثرات سوء زیست محیطی آب آلوده با استفاده از رهیافت ارزش گذاری مشروط و بهره گیری از مدل توبیت به روش دو مرحله ای هکمن می باشد. برای دستیابی به هدف مورد نظر تعداد 100 پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی ساده، از کشاورزان حوضه آبخیز رودخانه کشف رود شهرستان مشهد در سال 1392جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که متغیرهای سن، شاخص 3 (موافقت کشاورزان با ورود فاضلاب شهری و روستایی به رودخانه کشف رود)، کل میزان سموم شیمیایی مصرفی سالانه تأثیر مثبت و معنی دار و متغیرهای جنسیت، کل سطح زیر کشت، شاخص1(موافقت کشاورزان با فواید جلوگیری از شستشوی خاک)، شاخص4 (موافقت کشاورزان با خوب بودن کیفیت آب و خاک)، شاخص 5 (موافقت کشاورزان با سرمایه گذاری برای حفظ آب وخاک)، تجربه به کارگیری عملیات حفاظتی آب و خاک تأثیر منفی و معنی داری بر تصمیم به تمایل به مشارکت مالی کشاورزان برای کاهش اثرات سوء زیست محیطی آب آلوده دارد. همچنین متغیرهای سن، نوع فعالیت کشاورزی، محصولات زیر کشت، کل میزان کود شیمیایی مصرفی سالانه، کل میزان سموم شیمیایی مصرفی سالانه، شاخص 3 (موافقت کشاورزان با ورود فاضلاب شهری و روستایی به رودخانه کشف رود) تأثیر مثبت و معنی دار و متغیرهای پس انداز خالص کشاورزی، وضعیت مالکیت زمین، تجربه به کارگیری عملیات حفاظتی آب و خاک، کل سطح زیر کشت، شاخص 4 (موافقت کشاورزان با خوب بودن کیفیت آب و خاک) و جنسیت تأثیر منفی و معنی داری بر میزان مشارکت مالی کشاورزان برای کاهش اثرات سوءزیست محیطی آب آلوده دارد.نتایج همچنین نشان داد که میانگین حداکثر میزان مشارکت مالی کشاورزان برای کاهش اثرات سوءزیست محیطی آب آلوده در هکتار در سناریوهای 1 تا 5 بهترتیب 134500، 179500، 225500، 271000 و 354500 ریال می باشد.با توجه به یافته های مطالعه، پیشنهادهایی برای کاهش اثرات سوء زیست محیطی آب آلوده ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, اثرات سوء زیست محیطی, آب آلوده, ارزش گذاری مشروط, مشارکت مالی کشاورزان, مدل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1049993,
author = {آقاصفری, حنّانه and قربانی, محمد},
title = {آیا کشاورزان حاضرند برای کاهش اثرات سوء زیست محیطی آب آلوده مشارکت مالی داشته باشند؟ (مطالعه موردی حوضه آبخیز رودخانه کشف رود)},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2015},
volume = {7},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-7713},
pages = {202--214},
numpages = {12},
keywords = {اثرات سوء زیست محیطی، آب آلوده، ارزش گذاری مشروط، مشارکت مالی کشاورزان، مدل توبیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آیا کشاورزان حاضرند برای کاهش اثرات سوء زیست محیطی آب آلوده مشارکت مالی داشته باشند؟ (مطالعه موردی حوضه آبخیز رودخانه کشف رود)
%A آقاصفری, حنّانه
%A قربانی, محمد
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2015

[Download]