دومین کنفرانس ملی جغرافیا و زمین شناسی , 2015-08-30

عنوان : ( تعیین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی ماسه سنگ های سازنذ شوریجه، شرق حوضه کپه داغ )

نویسندگان: اعظم صفری کنگ , غلامرضا لشکری پور , محمد خانه باد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناخت ویژگی های ژئوتگنیکی سنگها در اجرای پروژه های مهندسی از اهمیت زیادی برخوردار است. به همین منظور در این پژوهش به مطالعه و بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ماسه سنگ های شوریچه وافع در حوضه کپه داغ در شمال شرق ایران پرداخته شده است. هدف از این مطالعه، تجزیه و تحلیل ارتباط بین خصوصیات مکانیکی با مشخصات فیزیکی ماسه سنگ ها است. در راستای این مطالعه انواع مختلف ماسه سنگ از نقاط مخلف سازند شوریجه مورد آزمایش قرار گرفتند تا دانسیته خشک و اشباع، جذب آب، تخلخل، دوام، سرعت موج طولی، شاخص بارنقطه ای، مقاومت فشاری تک محوره و مقاومت کششی مشخص شود. روابط بین خواص فیزیکی و مکانیکی مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج این مطالعه نشان داد که خواص فیزیکی بطور قابل توجهی خواص مکانیکی ماسه سنگ ها را تحت تاثیر قرار می دهند.

کلمات کلیدی

, ماسه سنگ, سازنذ شوریجه, خصوصیات فیزیکی, خصوصیات مکانیکی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1049999,
author = {صفری کنگ, اعظم and لشکری پور, غلامرضا and خانه باد, محمد},
title = {تعیین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی ماسه سنگ های سازنذ شوریجه، شرق حوضه کپه داغ},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی جغرافیا و زمین شناسی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ماسه سنگ، سازنذ شوریجه، خصوصیات فیزیکی، خصوصیات مکانیکی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی ماسه سنگ های سازنذ شوریجه، شرق حوضه کپه داغ
%A صفری کنگ, اعظم
%A لشکری پور, غلامرضا
%A خانه باد, محمد
%J دومین کنفرانس ملی جغرافیا و زمین شناسی
%D 2015

[Download]