پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی-دانشگاه مازندران, سال (2006-3)

عنوان : The role of new banking services on client's satisfaction and efficiency... ( نقش خدمات نوین بانکی در جذب مشتری و بهبود کارآیی سیستم بانکی )

نویسندگان: شمس الدین ناظمی , سعید مرتضوی , تکتم راحتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به بررسی نقش فناوری های نوین الکترونیکی در ارایه خدمات بانکی و تاثیر آن بر کارایی نظام بانکی پرداخته است

کلمات کلیدی

, خدمات بانکی, سپه بانک , عابر بانک, تلفن بانک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:105,
author = {ناظمی, شمس الدین and سعید مرتضوی and تکتم راحتی},
title = {The role of new banking services on client's satisfaction and efficiency...},
journal = {پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی-دانشگاه مازندران},
year = {2006},
month = {March},
issn = {1735-0298},
keywords = {خدمات بانکی، سپه بانک ،عابر بانک، تلفن بانک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T The role of new banking services on client's satisfaction and efficiency...
%A ناظمی, شمس الدین
%A سعید مرتضوی
%A تکتم راحتی
%J پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی-دانشگاه مازندران
%@ 1735-0298
%D 2006

[Download]