پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (34-46)

عنوان : ( تأثیر افزودن عصاره برگ زیتون (Olea europaea L ) و آلفا-توکوفریل استات در جیره بر عملکرد و ریخت شناسی روده کوچک جوجه های گوشتی از سن 7 تا 28 روزگی )

نویسندگان: محمدجواد آگاه , حسن نصیری مقدم , ابوالقاسم گلیان , احمدرضا راجی , رضا فرهوش , اصغر زربان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش با هدف بررسی اثر افزودن آلفا-توکوفریل استات، عصاره برگ زیتون و پودر برگ زیتون به عنوان افزودنی خوراکی بر عملکرد و ریخت شناسی روده کوچک جوجه های نر گوشتی انجام شد. برای این منظور 120 قطعه جوجه نر گوشتی سویه راس 308 از سن 7 تا 28 روزگی به صورت تصادفی در پنج تیمار آزمایشی تقسیم شدند. برای هر تیمار، شش تکرار با 4 پرنده در هر قفس در طول دوره مطالعه در نظر گرفته شد. تیمارها شامل، یک گروه کنترل منفی تغذیه شده با جیره بر پایه ذرت و کنجاله سویا بدون افزودن آلفا-توکوفریل استات یا پودر و عصاره برگ زیتون، یک گروه کنترل مثبت تغذیه شده با جیره پایه همراه با 250 میلی گرم در کیلوگرم آلفا-توکوفریل استات، یک گروه آزمایشی تغذیه شده با جیره پایه همراه با 10 گرم در کیلوگرم پودر برگ زیتون و دو گروه آزمایشی باقیمانده با جیره پایه همراه با 120 یا 240 میلی گرم در کیلوگرم عصاره برگ زیتون تغذیه شدند. تفاوت معنی داری بین تیمارهای مختلف آزمایشی از نظر خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی مشاهده نشد. جوجه های تغذیه شده با جیره حاوی 240 میلی گرم در کیلوگرم عصاره برگ زیتون بیشترین میانگین اضافه وزن روزانه را داشتند. وزن نسبی کبد، قلب، چربی حفره بطنی، سکوم و طحال تحت تأثیر افزودن پودر و عصاره برگ زیتون قرار نگرفت. اما درصد لاشه خالی و درصد سینه به طور معنی داری برای جوجه های تغذیه شده با جیره حاوی پودر و عصاره برگ زیتون در مقایسه با جیره کنترل منفی بالاتر بود. در مقابل، گنجاندن برگ و عصاره برگ زیتون در جیره منجر به کاهش معنی دار طول نسبی دئودنوم گردید. طول پرز، عمق کریپت، ضخامت اپیتلیوم و سطح جذبی پرزها در جوجه های تغذیه شده با جیره حاوی پودر و عصاره برگ زیتون نسبت به جیره کنترل منفی افزایش یافت. استفاده از عصاره برگ زیتون به عنوان یک افزودنی خوراکی در جیره ممکن است برعملکرد جوجه ها، سلامت دستگاه گوارش و ترشحات درون زا تأثیر گذار باشد.گرچه آزمایشات بیشتری برای روشن کردن مکانیسم های زیربنایی افزایش عملکرد رشد در جوجه های گوشتی بوسیله عصاره و برگ زیتون، مورد نیاز است.

کلمات کلیدی

, جوجه گوشتی, عصاره برگ زیتون, عملکرد, ریخت شناسی روده.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050001,
author = {آگاه, محمدجواد and نصیری مقدم, حسن and گلیان, ابوالقاسم and راجی, احمدرضا and فرهوش, رضا and اصغر زربان},
title = {تأثیر افزودن عصاره برگ زیتون (Olea europaea L ) و آلفا-توکوفریل استات در جیره بر عملکرد و ریخت شناسی روده کوچک جوجه های گوشتی از سن 7 تا 28 روزگی},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2015},
volume = {7},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-3106},
pages = {34--46},
numpages = {12},
keywords = {جوجه گوشتی، عصاره برگ زیتون، عملکرد، ریخت شناسی روده.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر افزودن عصاره برگ زیتون (Olea europaea L ) و آلفا-توکوفریل استات در جیره بر عملکرد و ریخت شناسی روده کوچک جوجه های گوشتی از سن 7 تا 28 روزگی
%A آگاه, محمدجواد
%A نصیری مقدم, حسن
%A گلیان, ابوالقاسم
%A راجی, احمدرضا
%A فرهوش, رضا
%A اصغر زربان
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2015

[Download]