تحقیقات بذر, دوره (5), شماره (2), سال (2015-9) , صفحات (1-10)

عنوان : ( بررسی اثر تیمارهای مختلف بر شکست خواب بذر Allium kuhsorkhense بومی خراسان )

نویسندگان: امیرحسن حسینی , علی تهرانی فر , لیلا سمیعی , محمود شور , فرشید معماریانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاه A. kuhsorkhense از جنس آلیوم و زیر جنس ملانوکرومیوم محسوب می‌شود، گیاهی زیبا، خوش منظر بوده و به صورت طبیعی در دامنه کوه‌های خراسان (شمالی و رضوی) می روید. آزمایشات جوانه‌زنی بذر در پژهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار برای هر واحد آزمایشی صورت پذیرفت. آزمایش اول نقش تیمارهای دمایی مختلف در ارزیابی میزان جوانه زنی بررسی شد. و آزمایش دوم تا پنجم به ترتیب شامل سرمادهی مرطوب، اسید سولفوریک و اسید جیبرلیک و تیمار ترکیبی جیبرلین به همراه اسید سولفوریک و سرمادهی بود، و سپس درصد، سرعت و میانگین زمان جوانه‌زنی بذور محاسبه شد. نتایج آزمایش آول نشان داد که بیشترین درصد جوانه‌زنی بذر در دما 5 درجه رخ داده است و دمای بالا مانع از جوانه‌زنی شد. در ازمایش دوم، سرمادهی 90 روز نه تنها باعث افزایش میزان جوانه‌زنی گردید، بلکه باعث افزایش سرعت و تعداد بذرهای جوانه زده در روز نیز شد. اما در آزمایشات سوم و چهارم،که شامل تاثیر اسید سولفوریک و اسید جیبرلیک بر جوانه زنی بود،هیچگونه جوانه‌زنی مشاهده نشد و مقادیر مربوط به درصد، سرعت و میانگین زمان جوانه‌زنی برابر با صفر بوده است. در آزمایش پنجم، استفاده از اسید جیبرلیک به همراه سرمادهی به مدت 60 روز و همچنین اسید سولفوریک 45 درصد جوانه‌زنی مشاهده شد.. بر اساس نتایج آزمایشات فوق، می توان نتیجه گیری کرد که احتمالا ً خواب بذر گیاه A.kuhsorkhense، از نوع فیزیولوژیکی می‌باشد، و سرمادهی طولانی بیشترین تأثیر مثبت را بر روی جوانه‌زنی A.kuhsorkhense داشته است.

کلمات کلیدی

, آلیوم, جوانه‌زنی, ملانوکرومیوم, A.kuhsorkhense
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050010,
author = {حسینی, امیرحسن and تهرانی فر, علی and سمیعی, لیلا and شور, محمود and معماریانی, فرشید},
title = {بررسی اثر تیمارهای مختلف بر شکست خواب بذر Allium kuhsorkhense بومی خراسان},
journal = {تحقیقات بذر},
year = {2015},
volume = {5},
number = {2},
month = {September},
issn = {2382-2665},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {آلیوم، جوانه‌زنی، ملانوکرومیوم، A.kuhsorkhense},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر تیمارهای مختلف بر شکست خواب بذر Allium kuhsorkhense بومی خراسان
%A حسینی, امیرحسن
%A تهرانی فر, علی
%A سمیعی, لیلا
%A شور, محمود
%A معماریانی, فرشید
%J تحقیقات بذر
%@ 2382-2665
%D 2015

[Download]