تاکسونومی و بیوسیستماتیک, دوره (7), شماره (22), سال (2015-6) , صفحات (82-92)

عنوان : ( تاکسونومی عددی آویشن (Thymus) از تیره Lamiaceae در شمال شرق ایران )

نویسندگان: الهه طبسی , محمود ذکائی , آذرنوش جعفری , جمیل واعظی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه، گونه‌های سرده آویشن (Thymus L.) در شمال شرق ایران برای یافتن صفات متمایز کننده بهتر مورد بررسی ریخت شناسی (مورفومتریک) قرار گرفتند. در این بررسی، 34 صفت کمی و کیفی ریخت شناسی (رویشی و زایشی) بر روی بیش از 480 نمونه هرباریومی و جمع‌آوری شده از جمعیتهای مختلف اندازه‌گیری شدند. داده ها با استفاده از آنالیزهای مولفه اصلی و تک متغیره مورد ارزیابی قرار گرفتند. صفاتی مانند تعداد جفت رگبرگ جانبی و وجود سیخک و مژه در دندانه لبه بالایی کاسه گل در جدایی گونه‌های این سرده موثر بودند. گونه‌های T. linearis subsp. linearis، T. carmanicus،kotschyanus var. eriophorus T.، T. fedtschenkoi، T. eriocalyxو نیز واریتهT. kotschyanus var. glabrescens برای اولین بار برای استانهای خراسان گزارش میشود. این واریته از خراسان منطبق بر فلور ترکیه گزارش میشود. در فلور ایرانیکا این واریته مترادف با T. eriocalyx گزارش گردیده است.

کلمات کلیدی

, آویشن (Thymus L.), تاکسونومی عددی, تیره نعناعیان (Lamiaceae), ریخت شناسی, شمال شرق ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050013,
author = {طبسی, الهه and ذکائی, محمود and آذرنوش جعفری and واعظی, جمیل},
title = {تاکسونومی عددی آویشن (Thymus) از تیره Lamiaceae در شمال شرق ایران},
journal = {تاکسونومی و بیوسیستماتیک},
year = {2015},
volume = {7},
number = {22},
month = {June},
issn = {2008-8906},
pages = {82--92},
numpages = {10},
keywords = {آویشن (Thymus L.)، تاکسونومی عددی، تیره نعناعیان (Lamiaceae)، ریخت شناسی، شمال شرق ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاکسونومی عددی آویشن (Thymus) از تیره Lamiaceae در شمال شرق ایران
%A طبسی, الهه
%A ذکائی, محمود
%A آذرنوش جعفری
%A واعظی, جمیل
%J تاکسونومی و بیوسیستماتیک
%@ 2008-8906
%D 2015

[Download]