پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (29), شماره (2), سال (2015-8) , صفحات (231-237)

عنوان : ( شناسایی مولکولی ویروس موزائیک شلغم (Turnip mosaic virus; TuMV) در خردل کاذب (Herschfeldia incana) از ایران )

نویسندگان: محمد علی سبک خیز خیاط , بهروز جعفرپور , فرج اله شهریاری احمدی , سعید طریقی , محمد رضا صفر نژاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ویروس موزائیک شلغم (Turnip mosaic virus; TuMV) یکی از اعضاء مهم جنس Potyvirus در خانواده Potyviridae و یکی از مهم‌ترین ویروس‌های آلوده‌کننده گیاهان خانواده چلیپائیان (Brassicaceae) می‌باشد. در فروردین 1391 علایم یک بیماری مشکوک ویروسی مانند موزائیک، کوتولگی و بدشکلی بوته در علف هرز خردل کاذب مشاهده گردید و وجود ویروس موزائیک شلغم با آزمون RT-PCR و با استفاده از آغازگرهای اختصاصی ژن پروتئین پوششی (coat protein; CP) این ویروس مورد بررسی قرار گرفت. قطعه تکثیر شده (986 جفت باز) ابتدا خالص‌سازی و سپس تعیین ترادف گردید. آنالیز توالی نوکلئوتیدی وآمینواسیدی پروتئین پوششی، به ترتیب شباهت بین 42/85 تا 58/89 و 64/91 تا 12/95 را با 31 جدایه دیگر این ویروس در دنیا نشان داد. درخت فیلوژنتیکی با نرم‌افزار MEGA6 و روش Neighbour joining ترسیم شد. نتایج این بررسی فیلوژنتیکی نشان داد که این جدایه ویروس موزائیک شلغم با سه جدایه دیگر از ایران در گروه Basal-B قرار دارند.

کلمات کلیدی

, تحلیل فیلوژنتیکی, خردل کاذب, شناسایی مولکولی, ویروس موزائیک شلغم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050018,
author = {سبک خیز خیاط, محمد علی and جعفرپور, بهروز and شهریاری احمدی, فرج اله and طریقی, سعید and محمد رضا صفر نژاد},
title = {شناسایی مولکولی ویروس موزائیک شلغم (Turnip mosaic virus; TuMV) در خردل کاذب (Herschfeldia incana) از ایران},
journal = {پژوهش های حفاظت گیاهان ایران},
year = {2015},
volume = {29},
number = {2},
month = {August},
issn = {2980-8170},
pages = {231--237},
numpages = {6},
keywords = {تحلیل فیلوژنتیکی، خردل کاذب، شناسایی مولکولی، ویروس موزائیک شلغم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی مولکولی ویروس موزائیک شلغم (Turnip mosaic virus; TuMV) در خردل کاذب (Herschfeldia incana) از ایران
%A سبک خیز خیاط, محمد علی
%A جعفرپور, بهروز
%A شهریاری احمدی, فرج اله
%A طریقی, سعید
%A محمد رضا صفر نژاد
%J پژوهش های حفاظت گیاهان ایران
%@ 2980-8170
%D 2015

[Download]