پژوهش علف های هرز, دوره (7), شماره (1), سال (2016-2) , صفحات (21-34)

عنوان : ( ارزیابی کارایی استفاده از علف‌کش های مختلف در کنترل علف‌های هرز زیره سبز ((Cuminum cyminum L. )

نویسندگان: ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی بگه پورامرائی , حسین برمک ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی امکان استفاده از علف‌کش‌ها در کنترل علف‌های هرز زیره سبز در سال زراعی 93-1392 در قالب طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی با 17 تیمار و در 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل وجین تمام فصل علف‌های هرز، رقابت تمام فصل علف‌های هرز با زیره سبز، دو بار وجین علف‌های هرز به ترتیب 25 و 45 روز پس از کاشت زیره سبز و کاربرد علف کش های تری فلورالین، متری بیوزین، اکسی فلورفن، پندی متالین، ارادیکان، اکسادیازون، هالوکسی فوپ آر متیل و دزهای کاهش‌یافته آنها همراه با یک‌بار وجین علف‌های هرز 45 روز پس از کاشت زیره سبز بودند. نتایج نشان داد که تیمارهای بکار رفته اثر معنی‌داری (P≤0.01) بر عملکرد زیره سبز و کاهش تراکم و زیست توده علف‌های هرز داشتند. بر اساس نتایج آزمایش، بیشترین عملکرد زیره سبز در تیمار وجین تمام فصل علف‌های هرز به مقدار 338 کیلوگرم در هکتار و بدون اختلاف معنی داری با تیمارهای مربوط به کاربرد علف کش اکسی فلورفن با دُز کاهش‌یافته 1 لیتر در هکتار همراه با یک‌بار وجین علف‌های هرز 45 روز پس از کاشت زیره سبز (321 کیلوگرم در هکتار) و کاربرد آن به مقدار 5/1 لیتر در هکتار (312 کیلوگرم در هکتار) و نیز کاربرد علف‌کش پندی متالین 5/1 لیتر همراه با یک‌بار وجین علف‌های هرز 45 روز پس از کاشت زیره سبز (310 کیلوگرم در هکتار) مشاهده شد. با توجّه به نتایج بدست آمده می توان از علف‌کش اکسی فلورفن به مقدار 5/1 لیتر در هکتار یا از دُز کاهش یافته آن همراه با یک‌بار وجین علف‌های هرز 45 روز پس از کاشت زیره سبز و همچنین از علف‌کش پندی متالین در دُز توصیه شده و دُز کاهش یافته آن به مقدار 5/1 لیتر در هکتار همراه با یک‌بار وجین علف‌های هرز 45 روز پس از کاشت زیره سبز بصورت انتخابی در کنترل علف‌های هرز زیره سبز بهره برد.

کلمات کلیدی

, ارادیکان, اکسی‌فلورفن, پندی متالین, تری فلورالین و وجین علف‌های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050020,
author = {ایزدی دربندی, ابراهیم and بگه پورامرائی, مهدی and برمک, حسین},
title = {ارزیابی کارایی استفاده از علف‌کش های مختلف در کنترل علف‌های هرز زیره سبز ((Cuminum cyminum L.},
journal = {پژوهش علف های هرز},
year = {2016},
volume = {7},
number = {1},
month = {February},
issn = {2008-6563},
pages = {21--34},
numpages = {13},
keywords = {ارادیکان، اکسی‌فلورفن، پندی متالین، تری فلورالین و وجین علف‌های هرز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی کارایی استفاده از علف‌کش های مختلف در کنترل علف‌های هرز زیره سبز ((Cuminum cyminum L.
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A بگه پورامرائی, مهدی
%A برمک, حسین
%J پژوهش علف های هرز
%@ 2008-6563
%D 2016

[Download]