حفاظت گیاهان, دوره (29), شماره (2), سال (2015-9) , صفحات (175-186)

عنوان : ( مطالعه دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز و عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت تأثیر دوره‌های کنترل و تداخل )

نویسندگان: پرویز رضوانی مقدم , سیدمحمد سیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز، عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت تأثیر دوره های کنترل و تداخل علف‌های هرز، آزمایشی در سال 1391 با دوازده تیمار و سه تکرار به صورت طرح بلوک¬های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمارها در دو سری شامل دوره های کنترل علف‌های هرز (صفر، 14، 28، 42، 56 و 70 روز پس از سبز شدن سیاهدانه، علف های هرز کنترل شدند و سپس تا زمان برداشت سیاهدانه اجازه رشد به آن ها داده شد) و تداخل علف‌های هرز (از سبز شدن سیاهدانه تا دوره های ذکر شده به علف های هرز اجازه رشد داده شد و سپس تا زمان برداشت، کنترل کامل علف‌های هرز صورت گرفت) طراحی شدند. بر اساس نتایج آزمایش، سوروف (Echinochloa cruss-galli L.)، سلمه (Chenopodium album L.) و تاج خروس وحشی (Amaranthus retroflexus L.) با دارا بودن بیشترین سطح برگ و وزن خشک، به عنوان علف‌های هرز اصلی و غالب مزرعه شناخته شدند. افزایش دوره های رقابت در هر دو سری تیمارهای کنترل و تداخل علف های هرز منجر به کاهش معنی دار شاخص سطح برگ، تعداد فولیکول در بوته، عملکرد دانه و عملکرد روغن سیاهدانه شد. شروع دوره بحرانی در سطوح پنج و 10 درصد افت قابل قبول عملکرد دانه به ترتیب 11 و 14 روز پس از سبز شدن سیاهدانه (87 و 130 درجه روز- رشد) برآورد شد. پایان این دوره در سطوح ذکر شده نیز به ترتیب 64 و 57 روز پس از سبز شدن (922 و 783 درجه روز- رشد) به دست آمد.

کلمات کلیدی

, افت عملکرد, عملکرد دانه, عملکرد روغن, معادله گامپرتز, معادله لجستیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050024,
author = {رضوانی مقدم, پرویز and سیدی, سیدمحمد},
title = {مطالعه دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز و عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت تأثیر دوره‌های کنترل و تداخل},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2015},
volume = {29},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-4749},
pages = {175--186},
numpages = {11},
keywords = {افت عملکرد، عملکرد دانه، عملکرد روغن، معادله گامپرتز، معادله لجستیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز و عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت تأثیر دوره‌های کنترل و تداخل
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A سیدی, سیدمحمد
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2015

[Download]