سومین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار , 2015-06-11

عنوان : ( اثر ترکیبهای کشت مخلوط بر عملکرد سه گونه دارویی سیاهدانه، گاوزبان اروپایی و همیشه بهار )

نویسندگان: پگاه نقی پوردهکردی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی عملکرد کمی گیاهان دارویی سیاهدانه، گاوزبان اروپایی و همیشه‌بهار در کشت مخلوط جایگزینی، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 93-1392 انجام شد. تیمارها شامل 50:50 سیاهدانه با گاوزبان، 50:50 سیاهدانه با همیشه‌بهار، 50:50 گاوزبان اروپایی با همیشه‌بهار و کشت سه‌گانه 33:33:33 سیاهدانه، گاوزبان اروپایی و همیشه‌بهار و کشت خالص هر سه گونه بود. صفات مورد مطالعه شامل عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت هر سه گیاه بودند. نتایج آزمایش نشان داد که کشت مخلوط موجب افزایش شاخص‌های عملکرد بیولوژیک و عملکرد اقتصادی هر سه گیاه سیاهدانه، گاوزبان اروپایی و همیشه‌بهار شد، اما شاخص برداشت این گیاهان را تحت تاثیر قرار نداد. بالاترین و پایین¬ترین صفات به ترتیب در سیستم کشت مخلوط سه‌گانه سیاهدانه-گاوزبان-همیشه‌بهار و کشت خالص بدست آمد. بنابراین، به نظر می‌رسد که کشت مخلوط سه‌گانه سیاهدانه-گاوزبان-همیشه‌بهاردر نسبت‌های 33:33:33 به لحاظ مدیریت اکولوژیکی سودمند باشد.

کلمات کلیدی

, کشاورزی پایدار, کشت مخلوط, گیاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050025,
author = {نقی پوردهکردی, پگاه and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and خرم دل, سرور},
title = {اثر ترکیبهای کشت مخلوط بر عملکرد سه گونه دارویی سیاهدانه، گاوزبان اروپایی و همیشه بهار},
booktitle = {سومین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار},
year = {2015},
location = {همدان, ايران},
keywords = {کشاورزی پایدار، کشت مخلوط، گیاه دارویی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر ترکیبهای کشت مخلوط بر عملکرد سه گونه دارویی سیاهدانه، گاوزبان اروپایی و همیشه بهار
%A نقی پوردهکردی, پگاه
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A خرم دل, سرور
%J سومین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار
%D 2015

[Download]