راهبرد مدیریت مالی, دوره (3), شماره (8), سال (2015-6) , صفحات (81-108)

عنوان : ( رابطه بین کیفیت سود و ریسک ورشکستگی )

نویسندگان: مهدی صالحی , حمید بذرگر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت سود و ریسک ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای سنجش کیفیت سود از دو معیار اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی اختیاری تعدیل شده و برای سنجش ریسک ورشکستگی از دو معیار اوهلسون و آلتمن استفاده شده است. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1385 تا 1390 می باشد و شرکت‌ها بر اساس روش حذفی انتخاب شده اند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون چندگانه خطی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن دارد که متغیرهای اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی اختیاری تعدیل شده رابطه مستقیم و معنادار با متغیر ریسک ورشکستگی آلتمن و رابطه معکوس و معنادار با متغیر ریسک ورشکستگی اوهلسون دارد.

کلمات کلیدی

, اقلام تعهدی اختیاری, اقلام تعهدی اختیاری تعدیل شده, ریسک ورشکستگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050042,
author = {صالحی, مهدی and حمید بذرگر},
title = {رابطه بین کیفیت سود و ریسک ورشکستگی},
journal = {راهبرد مدیریت مالی},
year = {2015},
volume = {3},
number = {8},
month = {June},
issn = {2345-3214},
pages = {81--108},
numpages = {27},
keywords = {اقلام تعهدی اختیاری، اقلام تعهدی اختیاری تعدیل شده، ریسک ورشکستگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه بین کیفیت سود و ریسک ورشکستگی
%A صالحی, مهدی
%A حمید بذرگر
%J راهبرد مدیریت مالی
%@ 2345-3214
%D 2015

[Download]