سی و دومین گرد همایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین , 2014-02-16

عنوان : ( ارزیابی نقش پدیده های انسانی در سکونت گاههای دشت سیستان )

نویسندگان: سحر سرگلزائی , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اص آ دَا ک یسٛظ صیغت طثٛؼی خ تٓ ت شٓ تشداسی فشا أ ایش صٔ تؾش اص ت إ إک ن ژٕیکی یسذ دٔی تشخ سٕداس یی تاؽذ، اسصیاتی فؼانٛت اْی ا غَا یَ دس شْ ی طُم یی ت إ ذَ ت ت عٕؼ پایذاس کا ؼْ یخاطشات طثٛؼی ا غَا یَ ک کً ؽایا اًَیذ. آ چَ ک دس ای یمان تٛا یی ؽ دٕ؛ ضٔؼٛت ت إ إک ن ژٕیکی دؽت عٛغتا تا گَا یٔژ ت پذیذ اْی ا غَا یَ ی طُم ایی یی تاؽذ. ا تَخاب عک تَٕ گا آْی ک ایش صٔی دس دؽت عٛغتا تغتگی یغتمٛى ت آ سٔد آب س دٔخا ْٛشی ذُ، صیٛ اْی ی اُعة کؾا سٔصی یغٛش سا آْی استثاطی تا دیگش ی اُطک داؽت اعت. دس طی د د اخٛش تغٛٛشات دس یغٛش س دٔخا ْٛشی ذُ، کا ؼْ آ سٔد آب س دٔخا ،َّ خؾکغانی اْی إْی ع گا ،َّ تغٛٛش ذُْع سفتاسی عاک اُ ت یٕی، صٔػ تاد اْی فذ تٛغت س صٔ تغٛٛشات یسٛظ طثٛؼی؛ دؽت عٛغتا سا تا تغٛٛشات فشا أ خ ؼًٛتی صیغت یسٛطی ی إخ عاخت اعت. تغٛٛشات خؼٛتی تغٛٛش ذُْع سفتاسی عاک اُ ی طُم ؽ اُخت تشسعی یدذد ت إ إک ن ژٕیکی دؽت عٛغتا سا ضش سٔی یی اًَیذ.

کلمات کلیدی

, توان اکولوژی, رودخانه هیرمند, هامون های سه گانه, هندسه رفتاری, بادهای صد و بیست روزه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050049,
author = {سرگلزائی, سحر and حافظی مقدس, ناصر and لشکری پور, غلامرضا},
title = {ارزیابی نقش پدیده های انسانی در سکونت گاههای دشت سیستان},
booktitle = {سی و دومین گرد همایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {توان اکولوژی، رودخانه هیرمند، هامون های سه گانه، هندسه رفتاری، بادهای صد و بیست روزه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی نقش پدیده های انسانی در سکونت گاههای دشت سیستان
%A سرگلزائی, سحر
%A حافظی مقدس, ناصر
%A لشکری پور, غلامرضا
%J سی و دومین گرد همایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین
%D 2014

[Download]