تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (31), شماره (2), سال (2015-7) , صفحات (275-282)

عنوان : ( تجویز عصاره الکلی برگ درخت گردو (Juglans regia L) در بهبود نسبی اختلالات متابولیکی ناشی از بیماری دیابت در موش صحرایی )

نویسندگان: زری مجیدی محمدیه , مرتضی بهنام رسولی , ایران جهانسوز ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق اثرات تجویز عصاره الکلی برگ درخت گردو بر فاکتورهای بیوشیمیایی خون در موش صحرایی مبتلا به دیابت نسبی مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا عصاره الکلی برگ درخت گردو به روش خیس کردن تهیه و میزان دوز کشنده آن تعیین شد. سپس برای انجام آزمایش از 32 موش (از هر دو جنس) که به طور تصادفی انتخاب شده بودند 8 به عنوان گروه کنترل (دست نخورده) انتخاب شدندو بقیه با تزریق زیر جلدی آلوکسان منوهیدرات دیابتی شدند. موش های دیابتی نیز به 3 گروه تجربی 1 عصاره الکلی (0/75 گرم بر کیلوگرم وزن بدن)، تجربی 2 عصاره الکلی (تجویز 0/5 گرم بر کیلوگرم) و گروه کنترل دیابتی تقسیم شدند (در هر گروه 4 موش ماده و 4 موش نر). به موش های گروه های تجربی به مدت 4 هفته عصاره تجویز شد (از طریق آب آشامیدنی). در طول این مدت به طور هفتگی از سینوس چشمی خون گیری بعمل آمد. سطح سرمی انسولین (فقط در هفته 2)، گلوکز، اوره، تری گلیسرید و کلسترول تام اندازه گیری شد. نتایج حاصل از این ارزیابی نشان داد که تجویز عصاره الکلی برگ درخت گردو موجب کاهش معنی دار سطح گلوکز و اوره خون و افزایش معنی دار سطح تری گلیسرید و کلسترول تام خون در موش های دیابتی شد. با توجه به نتایج حاصل می توان نتیجه گیری کرد که تجویز عصاره الکلی برگ درخت گردو احتمالاً می تواند موجب تصحیح و یا رفع بعضی اختلالات متابولیکی ناشی از بیماری دیابت گردد. دیابت،

کلمات کلیدی

, درخت گردو (Juglans regia L.), دیابت, موش صحرایی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050050,
author = {مجیدی محمدیه, زری and بهنام رسولی, مرتضی and جهانسوز, ایران},
title = {تجویز عصاره الکلی برگ درخت گردو (Juglans regia L) در بهبود نسبی اختلالات متابولیکی ناشی از بیماری دیابت در موش صحرایی},
journal = {تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران},
year = {2015},
volume = {31},
number = {2},
month = {July},
issn = {1735-0905},
pages = {275--282},
numpages = {7},
keywords = {درخت گردو (Juglans regia L.)، دیابت، موش صحرایی، انسولین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تجویز عصاره الکلی برگ درخت گردو (Juglans regia L) در بهبود نسبی اختلالات متابولیکی ناشی از بیماری دیابت در موش صحرایی
%A مجیدی محمدیه, زری
%A بهنام رسولی, مرتضی
%A جهانسوز, ایران
%J تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
%@ 1735-0905
%D 2015

[Download]