پژوهشنامه ادیان, دوره (8), شماره (15), سال (2014-9) , صفحات (1-31)

عنوان : ( طهارت ذاتی، عصمت تکوینی و بساطت وجودی حقیقت محمدیه(ص) )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی , راضیه نیکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ویژگی اصلی و اساسی انبیاء و اولیاء الهی، عصمت و طهارت ایشان است. این عصمت دارای مراتب و درجات متعددی است. برترین مرتبۀ آن، عصمت از هر غیر و از هر نوع ترکیبی است، عصمتی که در واقع همان صرافت و بساطت وجود است که از ویژگی­ های خاص اولین تعین ذات الهی یعنی حقیقت محمدیه(ص) است. حقیقتی آسمانی که آن­گاه که تنزل پیدا می­ کند، در وجود زمینی حبیب خدا(ص) و آل مطهرش(ع) ظهور می­ یابد؛ از این رو تمام صفات و کمالات آن وجه آسمانی در وجه زمینی او نیز وجود دارد، از جمله عصمت ذاتی و تکوینی و صرافت و بساطت وجودی، هرچند به سبب محدودیت­ های عالم طبیعت، تمام آن کمالات بالفعل به صورت عیان و آشکار در منظر تمام انظار نمی­ آید. بدین ترتیب، حقیقت وجود حضرت(ص) که مهبط وحی است، وجود بی­کرانه و بسیطی است که جایی برای غیر باقی نمی­ گذارد، با این حال در عالم طبیعت و در ظاهر، بشری همانند دیگران و محکوم به احکام این عالم است.

کلمات کلیدی

, حقیقت محمدیه (ص) , طهارت ذاتی , عصمت تکوینی , ولایت , بسیط الحقیقه , فناء
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050056,
author = {حسینی, سیدمرتضی and نیکی, راضیه },
title = {طهارت ذاتی، عصمت تکوینی و بساطت وجودی حقیقت محمدیه(ص)},
journal = {پژوهشنامه ادیان},
year = {2014},
volume = {8},
number = {15},
month = {September},
issn = {2008-0476},
pages = {1--31},
numpages = {30},
keywords = {حقیقت محمدیه (ص) ،طهارت ذاتی ،عصمت تکوینی ،ولایت ،بسیط الحقیقه ،فناء},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طهارت ذاتی، عصمت تکوینی و بساطت وجودی حقیقت محمدیه(ص)
%A حسینی, سیدمرتضی
%A نیکی, راضیه
%J پژوهشنامه ادیان
%@ 2008-0476
%D 2014

[Download]