دومین همایش گیاهان دارویی طب سنتی و کشاورزی پایدار , 2015-08-27

عنوان : ( بررسی اثرات زیست محیطی نظام¬های تولید سیب‌زمینی در ایران بر مبنای کود نیتروژن با استفاده از ارزیابی چرخه حیات )

نویسندگان: بهروز اسماعیل پور , سرور خرم دل , افسانه امین غفوری , عاطفه قلیزادگان احسان آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه با هدف محاسبه LCA برای بوم¬نظام¬های تولید سیب‌زمینی بر اساس میزان مصرف کود نیتروژن اجرا شد. میانگین عملکرد غده و میزان مصرف نهاده¬ها طی سال¬های 92-1378 به ازای یک هکتار تعیین شد و LCA در چهار گام تعریف اهداف و حوزه عمل مطالعه، ممیزی چرخه حیات، ارزیابی تأثیر چرخه حیات و تلفیق و تفسیر نتایج محاسبه گردید. گروه¬های تأثیر مورد مطالعه شامل اسیدی شدن، اوتریفیکاسیون و گرمایش جهانی بودند. واحد کارکردی معادل یک تن غده در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که بالاترین پتانسیل اوتریفیکاسیون در محیط¬های خشکی و آبی مربوط به سطح کودی بیش از 400 کیلوگرم نیتروژن در هکتار به ترتیب برابر با 72/0 واحد معادل NOx به ازای یک تن غده و 80/1 واحد معادل PO4 به ازای یک تن غده بود. بالاترین انتشار CO2 در گروه تأثیر گرمایش جهانی با 87/948 واحد معادل CO2 به ازای یک تن غده برای سطح کودی 400-350 کیلوگرم نیتروژن در هکتار محاسبه گردید. بالاترین شاخص زیست محیطی مربوط به سطح کودی بیش از 400 کیلوگرم نیتروژن در هکتار با 37/0 EcoX به ازای یک تن غده بود. بالاترین مقادیر گروه¬های تأثیر شامل اوتریفیکاسیون در محیط¬های آبی و خشکی و اسیدی شدن برای سطح کودی بیش از 400 کیلوگرم نیتروژن در هکتار به ترتیب با 29/0، 015/0 و 012/0 EcoX به ازای یک تن غده محاسبه شد.

کلمات کلیدی

, اوتریفیکاسیون, انتشار آلاینده¬ها, شاخص زیست محیطی, محیط زیست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050062,
author = {بهروز اسماعیل پور and خرم دل, سرور and امین غفوری, افسانه and قلیزادگان احسان آباد, عاطفه},
title = {بررسی اثرات زیست محیطی نظام¬های تولید سیب‌زمینی در ایران بر مبنای کود نیتروژن با استفاده از ارزیابی چرخه حیات},
booktitle = {دومین همایش گیاهان دارویی طب سنتی و کشاورزی پایدار},
year = {2015},
location = {همدان, ايران},
keywords = {اوتریفیکاسیون، انتشار آلاینده¬ها، شاخص زیست محیطی، محیط زیست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات زیست محیطی نظام¬های تولید سیب‌زمینی در ایران بر مبنای کود نیتروژن با استفاده از ارزیابی چرخه حیات
%A بهروز اسماعیل پور
%A خرم دل, سرور
%A امین غفوری, افسانه
%A قلیزادگان احسان آباد, عاطفه
%J دومین همایش گیاهان دارویی طب سنتی و کشاورزی پایدار
%D 2015

[Download]