دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار , 2014-08-23

عنوان : ( اثر سطوح مختلف کود نیتروژن بر رشدو عملکرد کمی و کیفی سیاهدانه )

نویسندگان: سرور خرم دل , مهدی مکمل , عاطفه قلیزادگان احسان آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نیتروژن یکی از عناصر ضروری رشد گیاهان می¬باشد و تعیین میزان مناسب این عنصر نقش مؤثری بر بهبود عملکرد دارد. به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر خصوصیات رشد، عملکرد بیولوژیکی، بذر، اسانس و روغن گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان در سال زراعی 89-1388 در قالب طرح بلوک-های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. تیمارها شامل چهار سطح نیتروژن (صفر، 20، 40، 60 و 80 کیلوگرم نیتروژن در هکتار) بودند. صفات مورد مطالعه شامل ارتفاع ساقه اصلی و عملکرد بیولوژیکی، دانه، اسانس و روغن سیاهدانه بودند. نتایج نشان داد که اثر نیتروژن بر تمام صفات مورد مطالعه معنی¬دار (01/0p≤) بود. بیشترین عملکرد بیولوژیکی و بذر گیاه دارویی سیاهدانه به ترتیب برای مقادیر 60 و 80 کیلوگرم (با 1/230 و 4/71 گرم بر متر مربع) مشاهده شد و کمترین میزان این صفات مربوط به شاهد (به ترتیب با 0/100 و 7/29 گرم بر متر مربع) بود.

کلمات کلیدی

, سیاهدانه, گیاه دارویی, نیتروژن, رشد رویشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050063,
author = {خرم دل, سرور and مکمل, مهدی and قلیزادگان احسان آباد, عاطفه},
title = {اثر سطوح مختلف کود نیتروژن بر رشدو عملکرد کمی و کیفی سیاهدانه},
booktitle = {دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار},
year = {2014},
location = {همدان, ايران},
keywords = {سیاهدانه، گیاه دارویی، نیتروژن، رشد رویشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر سطوح مختلف کود نیتروژن بر رشدو عملکرد کمی و کیفی سیاهدانه
%A خرم دل, سرور
%A مکمل, مهدی
%A قلیزادگان احسان آباد, عاطفه
%J دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
%D 2014

[Download]