کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری , 2015-09-16

عنوان : ( ارزیابی پتانسیل گرمایش جهانی نظام¬ تولید زعفران (مطالعه موردی: استان خراسان) )

نویسندگان: سرور خرم دل , عبداله ملافیلابی , عاطفه قلیزادگان احسان آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه با هدف برآورد میزان انتشار گازهای گلخانه¬ای شامل دی اکسید کربن (CO2)، اکسید نیتروژن (N2O) و متان (CH4) برای نظام¬های تولید زعفران در استان خراسان بود. جهت برآورد میزان انتشار گازهای گلخانه¬ای و پتانسیل گرمایش جهانی، سطح زیر کشت و میزان مصرف نهاده‏های شیمیایی زعفران در استان خراسان طی سال زراعی 93-1392 تعیین گردید. میزان انتشار گازهای گلخانه‏ای CO2، N2O و CH4 با استفاده از ضرایب انتشار محاسبه شد. نتایج نشان داد که که بیشترین مجموع انتشار این گازها در تولید زعفران به ترتیب با 00/12، 17/1 و 34/0 کیلوگرم CO2 به ازای یک هکتار برای سوخت، فسفات و کود دامی به دست آمد. پتانسیل گرمایش جهانی نظام¬های زعفران استان خراسان برابر با 51/13 تن معادل CO2 به ازای یک هکتار تعیین گردید. بدین-ترتیب، کاهش مصرف کودهای شیمیایی و افزایش مصرف انواع نهاده¬های آلی را می¬توان به عنوان راهکاری اکولوژیک در مدیریت پایدار بوم¬نظام¬های زراعی مدنظر قرار داد که از طریق کاهش انتشار گازهای گلخانه¬ای، تغییر اقلیم را نیز تحت تأثیر قرار می¬دهد.

کلمات کلیدی

, انتشار گازهای گلخانه¬ای, تغییر اقلیم, دی اکسید کربن, بوم نظام¬های زراعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050064,
author = {خرم دل, سرور and عبداله ملافیلابی and قلیزادگان احسان آباد, عاطفه},
title = {ارزیابی پتانسیل گرمایش جهانی نظام¬ تولید زعفران (مطالعه موردی: استان خراسان)},
booktitle = {کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری},
year = {2015},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {انتشار گازهای گلخانه¬ای، تغییر اقلیم، دی اکسید کربن، بوم نظام¬های زراعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی پتانسیل گرمایش جهانی نظام¬ تولید زعفران (مطالعه موردی: استان خراسان)
%A خرم دل, سرور
%A عبداله ملافیلابی
%A قلیزادگان احسان آباد, عاطفه
%J کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
%D 2015

[Download]