همایش کشوری پسته و سلامت و پسته سالم , 2015-09-16

عنوان : ( ارزیابی چرخه حیات نظام¬های تولید پسته (مطالعه موردی: استان خراسان) )

نویسندگان: سرور خرم دل , جواد شباهنگ , افسانه امین غفوری , عاطفه قلیزادگان احسان آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

LCA، روشی است که برای ارزیابی اثرات زیست محیطی مرتبط با یک محصول یا یک فرآیند خاص بوسیله دو مؤلفه میزان مصرف منابع و انتشار انواع آلاینده‌ها به محیط زیست تعیین می‌شود. هدف از این تحقیق، محاسبه LCA برای نظام‌های تولید پسته در استان خراسان بود. به منظور محاسبه LCA از روش ارائه شده در ایزو 14044 سازمان استاندارد جهانی استفاده شد. بر اساس این روش، LCA در چهار گام تعریف اهداف و حوزه عمل مطالعه، ممیزی چرخه حیات، ارزیابی تأثیر چرخه حیات و تلفیق و تفسیر نتایج محاسبه و تعیین گردید. واحد کارکردی معادل یک تن محصول پسته در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که بالاترین مجموع شاخص زیست محیطی گروه¬های تأثیر مورد مطالعه با 31/1 EcoX به ازای یک تن پسته بدست آمد که در این میان، گروه تأثیر اوتریفیکاسیون محیط آبی با 02/1 EcoX به ازای یک تن پسته بیشترین سهم را به خود اختصاص داد.

کلمات کلیدی

, کشت مخلوط, گروه تأثیر,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050065,
author = {خرم دل, سرور and شباهنگ, جواد and امین غفوری, افسانه and قلیزادگان احسان آباد, عاطفه},
title = {ارزیابی چرخه حیات نظام¬های تولید پسته (مطالعه موردی: استان خراسان)},
booktitle = {همایش کشوری پسته و سلامت و پسته سالم},
year = {2015},
location = {رفسنجان, ايران},
keywords = {کشت مخلوط، گروه تأثیر، اوتریفیکاسیون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی چرخه حیات نظام¬های تولید پسته (مطالعه موردی: استان خراسان)
%A خرم دل, سرور
%A شباهنگ, جواد
%A امین غفوری, افسانه
%A قلیزادگان احسان آباد, عاطفه
%J همایش کشوری پسته و سلامت و پسته سالم
%D 2015

[Download]