پژوهشهای نوین روانشناختی-روانشناسی, دوره (9), شماره (33), سال (2014-11) , صفحات (8-21)

عنوان : ( رابطه یادگیری خودنظم داده شده و خودکارآمدی با پیشرفت ریاضی )

نویسندگان: هاجر اندرخور , ایمان الله بیگدلی , سیاوش طالع پسند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه یادگیری خودنظم داده شده و خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی ریاضی انجام شد. از این رو، 202 نفر از دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان های شهر سمنان به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (پنتریچ و همکاران، 1991) به کار برده شد. داده های به دست آمده با کمک ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون تحلیل شدند. نتایج نشان داد که خودکارآمدی و نظم دهی به تلاش (راهبرد مدیریت منابع)، قادر است پیشرفت تحصیلی ریاضی را به طور معنادار پیش بینی کند. در نتیجه ارزیابی همزمان یادگیری خودنظم داده شده و خودکارآمدی دربردارنده اطلاعات مهمی برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی ریاضی است. تلویحات نظری یافته ها مورد بحث قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, یادگیری خودنظم داده شده, خودکارآمدی, پیشرفت تحصیلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050087,
author = {هاجر اندرخور and بیگدلی, ایمان الله and سیاوش طالع پسند},
title = {رابطه یادگیری خودنظم داده شده و خودکارآمدی با پیشرفت ریاضی},
journal = {پژوهشهای نوین روانشناختی-روانشناسی},
year = {2014},
volume = {9},
number = {33},
month = {November},
issn = {1435-7685},
pages = {8--21},
numpages = {13},
keywords = {یادگیری خودنظم داده شده، خودکارآمدی، پیشرفت تحصیلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه یادگیری خودنظم داده شده و خودکارآمدی با پیشرفت ریاضی
%A هاجر اندرخور
%A بیگدلی, ایمان الله
%A سیاوش طالع پسند
%J پژوهشهای نوین روانشناختی-روانشناسی
%@ 1435-7685
%D 2014

[Download]