پژوهشهای نوین روانشناختی, دوره (8), شماره (31), سال (2013-11) , صفحات (8-26)

عنوان : ( رابطه جهت گیری هدف پیشرفت و کمرویی با اجتناب از کمک طلبی )

نویسندگان: کبری اخلاقی نیا , سیاوش طالع پسند , ایمان الله بیگدلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه جهت گیری هدف پیشرفت و کمرویی با اجتناب از کمک طلبی تحصیلی بود. شرکت کنندگان 101 دانش آموز دختر پایه اول دبیرستان از شهرستان یاسوج بودند که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. همه آنها پرسشنامه جهت گیری هدف پیشرفت الیوت و مک گریگور، پرسشنامه رفتار کمک طلبی ریان و پنتریچ و پرسشنامه کمرویی استنفورد را تکمیل کردند. داده ها با روش رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که کمرویی و جهت گیری اجتناب از عملکرد به طور معنادار اجتناب از کمک طلبی را پیش بینی می کردند. نتایج حاکی از اهمیت توجه به متغیرهای انگیزشی ـ اجتماعی (جهت گیری هدف پیشرفت) و شخصیتی (کمرویی) در رفتار اجتناب از کمک طلبی تحصیلی بود. تلویحات نظری یافته ها مورد بحث قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, جهت گیری هدف پیشرفت, کمرویی, اجتناب از کمک طلبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050088,
author = {کبری اخلاقی نیا and سیاوش طالع پسند and بیگدلی, ایمان الله},
title = {رابطه جهت گیری هدف پیشرفت و کمرویی با اجتناب از کمک طلبی},
journal = {پژوهشهای نوین روانشناختی},
year = {2013},
volume = {8},
number = {31},
month = {November},
issn = {2322-3340},
pages = {8--26},
numpages = {18},
keywords = {جهت گیری هدف پیشرفت، کمرویی، اجتناب از کمک طلبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه جهت گیری هدف پیشرفت و کمرویی با اجتناب از کمک طلبی
%A کبری اخلاقی نیا
%A سیاوش طالع پسند
%A بیگدلی, ایمان الله
%J پژوهشهای نوین روانشناختی
%@ 2322-3340
%D 2013

[Download]