پژوهشهای نوین روانشناختی, دوره (6), شماره (24), سال (2012-3) , صفحات (83-102)

عنوان : ( نقش راهبردهای انگیزشی، راهبردهای یادگیری شناختی و یادگیری از همتایان در پیش بینی پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی )

نویسندگان: جمال عاشوری , سیاوش طالع پسند , ایمان الله بیگدلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش راهبردهای انگیزشی (هدف های پیشرفت، خودکارآمدی و اضطراب امتحان)، راهبردهای یادگیری شناختی (مرور ذهنی، بسط دهی و سازمان دهی) و یادگیری از همتایان در پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی انجام شد. درکل 160 دانش آموز (102 دختر و 58 پسر) پایه سوم رشته های نظری دبیرستان های دولتی شهر پیشوا به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و همه آنها پرسشنامه راهبردهای انگیزشی و یادگیری پینتریچ و همکاران (1999) و نسخه تعدیل شده پرسشنامه هدف های پیشرفت الیوت و مک گریگور (2001) را تکمیل کردند. یافته ها نشان داد که خودکارآمدی، مرور ذهنی و جهت گیری هدف تبحرگرا با پیشرفت زبان رابطه مثبت و معنادار و اضطراب امتحان، یادگیری از همتایان و هدف اجتناب از عملکرد با پیشرفت تحصیلی رابطه منفی و معنادار دارند. خودکارآمدی، یادگیری از همتایان و جهت گیری هدف تبحرگرا در یک مدل توانستند 37 درصد از واریانس پیشرفت در زبان انگلیسی را پیش بینی کنند و سهم خودکارآمدی در پیش بینی پیشرفت زبان بیش از سایر متغیرها بود. یک یافته غیرمنتظره نقش منفی یادگیری از همتایان در پیشرفت زبان انگلیسی بود. بخشی از یافته های پژوهش حاضر با پژوهش های قبلی همسو بود. نقش خودکارآمدی در پیشرفت زبان انگلیسی در مقایسه با سایر متغیرها برجسته بود. تلویحات نظری یافته ها مورد بحث قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, راهبردهای انگیزشی, راهبردهای یادگیری شناختی, یادگیری از همتایان, پیشرفت تحصیلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050089,
author = {جمال عاشوری and سیاوش طالع پسند and بیگدلی, ایمان الله},
title = {نقش راهبردهای انگیزشی، راهبردهای یادگیری شناختی و یادگیری از همتایان در پیش بینی پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی},
journal = {پژوهشهای نوین روانشناختی},
year = {2012},
volume = {6},
number = {24},
month = {March},
issn = {2322-3340},
pages = {83--102},
numpages = {19},
keywords = {راهبردهای انگیزشی، راهبردهای یادگیری شناختی، یادگیری از همتایان، پیشرفت تحصیلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش راهبردهای انگیزشی، راهبردهای یادگیری شناختی و یادگیری از همتایان در پیش بینی پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی
%A جمال عاشوری
%A سیاوش طالع پسند
%A بیگدلی, ایمان الله
%J پژوهشهای نوین روانشناختی
%@ 2322-3340
%D 2012

[Download]