پژوهشهای نوین روانشناختی-روانشناسی, دوره (4), شماره (15), سال (2009-12) , صفحات (91-108)

عنوان : ( رابطه شدت علائم مشکلات هیجانی و مسایل رفتاری با نحوه ترسیم آدمک در کودکان پیش دبستانی )

نویسندگان: معصومه خسروی , ایمان الله بیگدلی , لیلا خدادای ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقاشی به عنوان وسیله ای ارزنده و مهم برای رشد و پرورش استعدادها و خلاقیت و همچنین برای سنجش ابعاد مختلف عاطفی، هیجانی، رفتاری و هوش کودکان مورد توجه قرار گرفته است. از این رو این پژوهش به منظور بررسی رابطه شدت علائم مشکلات هیجانی و مسایل رفتاری با نحوه ترسیم آدمک در گروهی از کودکان پیش دبستانی شهر شیراز انجام گرفت. روش پژوهش از نوع همبستگی بود. گروه نمونه، ۱۰۰ کودک پنج ساله (۵۰ پسر، ۵۰ دختر) را که در پیش دبستانی های شهر شیراز آموزش می دیدند شامل می شدند. آنان از طریق نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و بررسی شدند. مربیان آنان پرسشنامه مشکلات هیجانی و رفتاری (SDQ) را تکمیل کردند و هر یک از کودکان مطابق با تست آدمک گودیناف یک آدمک نقاشی کردند. جهت تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون و آزمون Z فیشر استفاده گردید. نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها نشان داد که بین نحوه ترسیم آدمک با مشکلات هیجانی و رفتاری کودکان رابطه معنادار و معکوس آماری وجود دارد. نتایج آزمون Z فیشر، تفاوت معنادار این متغیرها را در بین دختران و پسران نشان نـداد. لـذا اینطور نتیجه گرفته می شود که نقاشی های کودکان می توانند نشان دهنده مشکلات هیجانی و مسایل رفتاری آنان باشند.

کلمات کلیدی

, مشکلات هیجانی , مسایل رفتاری , کودکان پیش دبستانی , نحوه ترسیم آدمک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050090,
author = {معصومه خسروی and بیگدلی, ایمان الله and لیلا خدادای},
title = {رابطه شدت علائم مشکلات هیجانی و مسایل رفتاری با نحوه ترسیم آدمک در کودکان پیش دبستانی},
journal = {پژوهشهای نوین روانشناختی-روانشناسی},
year = {2009},
volume = {4},
number = {15},
month = {December},
issn = {1435-7685},
pages = {91--108},
numpages = {17},
keywords = {مشکلات هیجانی ، مسایل رفتاری ، کودکان پیش دبستانی ، نحوه ترسیم آدمک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه شدت علائم مشکلات هیجانی و مسایل رفتاری با نحوه ترسیم آدمک در کودکان پیش دبستانی
%A معصومه خسروی
%A بیگدلی, ایمان الله
%A لیلا خدادای
%J پژوهشهای نوین روانشناختی-روانشناسی
%@ 1435-7685
%D 2009

[Download]