پژوهشهای نوین روانشناختی-روانشناسی, دوره (4), شماره (15), سال (2009-12) , صفحات (138-156)

عنوان : ( ویژگی های روانسنجی پرسشنامه ارزیابی دانشجویان از تدریس اثربخش )

نویسندگان: سیاوش طالع پسند , ایمان الله بیگدلی , مهران جوکار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه ارزیابی دانشجویان از تدریس اثربخش بود. در کل600 دانشجوی دانشگاه سمنان (294 پسر و 306 دختر) در این مطالعه شرکت نموده و پرسشنامه ارزیابی دانشجویان از تدریس اثربخش را تکمیل نمودند. تحلیل اعتبار، همبستگی سوال- نمره کل و تحلیل عاملی اکتشافی اجرا شد. تحلیل عاملی اکتشافی ساختار عاملی ابزار را برای اساتید کارآمد شامل عامل های یادگیری، علاقه مندی استاد، سازماندهی مطالب، تعامل گروهی، رابطه استاد دانشجو، جامعیت مطلب و تکالیف نشان داد. اما برای اساتید ناکارآمد ساختارعاملی تا اندازه ای متفاوت بود. هماهنگی درونی پرسشنامه ارزیابی دانشجویان از تدریس اثربخش بالا بود (آلفای کرنباخ برای اساتید کارآمد و ناکارآمد به ترتیب 0/93 و 0/95 بود). تمامی گویه ها توانایی تمیز اساتید کارآمد از ناکارآمد را داشتند. تلویحات کاربردی یافته ها مورد بحث قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, ارزیابی , دانشجویان , تدریس اثربخش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1050092,
author = {سیاوش طالع پسند and بیگدلی, ایمان الله and مهران جوکار},
title = {ویژگی های روانسنجی پرسشنامه ارزیابی دانشجویان از تدریس اثربخش},
journal = {پژوهشهای نوین روانشناختی-روانشناسی},
year = {2009},
volume = {4},
number = {15},
month = {December},
issn = {1435-7685},
pages = {138--156},
numpages = {18},
keywords = {ارزیابی ، دانشجویان ، تدریس اثربخش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ویژگی های روانسنجی پرسشنامه ارزیابی دانشجویان از تدریس اثربخش
%A سیاوش طالع پسند
%A بیگدلی, ایمان الله
%A مهران جوکار
%J پژوهشهای نوین روانشناختی-روانشناسی
%@ 1435-7685
%D 2009

[Download]